Όροι και Προϋποθέσεις 1-1 super offer

Όροι και Προϋποθέσεις Προσφοράς Super Offer (ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΛΤΙΟ)

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει πρόγραμμα πιστότητας (Tzoker Loyalty). Οι επιβραβεύσεις, τα δώρα και τα ειδικά προνόμια που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά, στοχεύουν στην επιβράβευση των παικτών Tzoker.gr. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική συμπεριφορά των εγγεγραμμένων παικτών και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται επιβραβεύσεις σε ορισμένους παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους με βάση τους οποίους παρέχονται επιβραβεύσεις σε άλλους παίκτες.

 1.  Η επιβράβευση ισχύει μόνο για τους εγγεγραμμένους παίκτες στο Tzoker.gr που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην επιβράβευση έχουν αποκλειστικά και μόνο τα δελτία Τζόκερ κάθε παίκτη που θα κατατεθούν μέσω του ιστοτόπου www.tzoker.gr καθώς και της εφαρμογής για κινητές συσκευές ΤΖΟΚΕΡ εντός της χρονικής διάρκειας ισχύος της επιβράβευσης, ήτοι από 26/03/2023 και ώρα 22:15 έως 28/03/2023 και ώρα 21:30

 1. Η επιβράβευση δύναται να αφορά αποκλειστικά, μεμονωμένα ή συνδυαστικά:

α.στο πρώτο δελτίο ενός παίκτη, αξίας έξι ευρώ (6€) και πάνω, εντός της ως άνω διάρκειας επιβράβευσης

β.Σε κάθε επόμενο δελτίο ενός παίκτη, αξίας έξι ευρώ (6€) και πάνω, εντός της ως άνω διάρκειας επιβράβευσης

 1. Ο παίκτης που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα κατηγορία επιβράβευσης, επιβραβεύεται αυτόματα με την κατάθεση του δελτίου τζόκερ, σύμφωνα με τα ανωτέρω

 1. Η επιβράβευση συνίσταται στην απόκτηση της δυνατότητας δωρεάν συμμετοχής με την κατάθεση ενός νέου δελτίου τζόκερ αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) (Δωρεάν Δελτίο) έως τις 29/03/2023 και ώρα 23:59. Μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας παύει να ισχύει η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής στο τυχερό παίγνιο τζόκερ μέσω του διαδικτύου κάνοντας χρήση της ως άνω επιβράβευσης. Για την επιλογή των αριθμών για τη συμπλήρωση των δελτίων κάνοντας χρήση της ως άνω επιβράβευσης δύναται να γίνεται χρήση και του μηχανισμού «τυχαία επιλογή».

 1. Με τη συμμετοχή του στην επιβράβευση, ο παίκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την εν λόγω επιβράβευση.

 1. Εργαζόμενοι του ομίλου ΟΠΑΠ, ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι πρακτορείων ΟΠΑΠ απαγορεύεται να συμμετέχουν σε παιχνίδια που διατίθενται μέσω Διαδικτύου κι ως εκ τούτου δεν δικαιούται συμμετοχή σε προγράμματα επιβράβευσης παικτών.

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά πάντα χρόνο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει παίκτες από το να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πιστότητας (Tzoker Loyalty), εφόσον τέτοιος αποκλεισμός δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων της σύμβασης προσχώρησης, πιθανολογείται ότι συντρέχει περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ).

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά με την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός παίκτη σε ένα πρόγραμμα πιστότητας να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν ήθελε υποστεί ο παίκτης για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και που συνδέεται με τη συμμετοχή του παίκτη στο πρόγραμμα πιστότητας, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις, παράλειψης χρήσης οποιουδήποτε ειδικού προνομίου ή μη παραλαβής δώρου ή μη συμμόρφωσης του παίκτη με τους όρους συμμετοχής ή/και χρήσης της επιβράβευσης κλπ.

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τους όρους χρήσης του προγράμματος πιστότητας ή/και να καταργήσει ένα πρόγραμμα πιστότητας ή/και μέρος ή και το σύνολο των επιμέρους επιβραβεύσεων που περιέχονται σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής θα είναι διαθέσιμοι κατά πάντα χρόνο στην εφαρμογή για κινητές συσκευές TZOKEΡ και στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΤΖΟΚΕΡ (https://tzoker.opap.gr).

 1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή τους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 1. Ισχύουν οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Tzoker.gr.

Όροι και Προϋποθέσεις Προσφοράς Super Offer (ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΛΤΙΟ)

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει πρόγραμμα πιστότητας (Tzoker Loyalty). Οι επιβραβεύσεις, τα δώρα και τα ειδικά προνόμια που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά, στοχεύουν στην επιβράβευση των παικτών Tzoker.gr. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική συμπεριφορά των εγγεγραμμένων παικτών και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται επιβραβεύσεις σε ορισμένους παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους με βάση τους οποίους παρέχονται επιβραβεύσεις σε άλλους παίκτες.

 1.  Η επιβράβευση ισχύει μόνο για τους εγγεγραμμένους παίκτες στο Tzoker.gr που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην επιβράβευση έχουν αποκλειστικά και μόνο τα δελτία Τζόκερ κάθε παίκτη που θα κατατεθούν μέσω του ιστοτόπου www.tzoker.gr καθώς και της εφαρμογής για κινητές συσκευές ΤΖΟΚΕΡ εντός της χρονικής διάρκειας ισχύος της επιβράβευσης, ήτοι από 26/03/2023 και ώρα 22:15 έως 28/03/2023 και ώρα 21:30

 1. Η επιβράβευση δύναται να αφορά αποκλειστικά, μεμονωμένα ή συνδυαστικά:

α.στο πρώτο δελτίο ενός παίκτη, αξίας έξι ευρώ (6€) και πάνω, εντός της ως άνω διάρκειας επιβράβευσης

β.Σε κάθε επόμενο δελτίο ενός παίκτη, αξίας έξι ευρώ (6€) και πάνω, εντός της ως άνω διάρκειας επιβράβευσης

 1. Ο παίκτης που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα κατηγορία επιβράβευσης, επιβραβεύεται αυτόματα με την κατάθεση του δελτίου τζόκερ, σύμφωνα με τα ανωτέρω

 1. Η επιβράβευση συνίσταται στην απόκτηση της δυνατότητας δωρεάν συμμετοχής με την κατάθεση ενός νέου δελτίου τζόκερ αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) (Δωρεάν Δελτίο) έως τις 29/03/2023 και ώρα 23:59. Μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας παύει να ισχύει η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής στο τυχερό παίγνιο τζόκερ μέσω του διαδικτύου κάνοντας χρήση της ως άνω επιβράβευσης. Για την επιλογή των αριθμών για τη συμπλήρωση των δελτίων κάνοντας χρήση της ως άνω επιβράβευσης δύναται να γίνεται χρήση και του μηχανισμού «τυχαία επιλογή».

 1. Με τη συμμετοχή του στην επιβράβευση, ο παίκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την εν λόγω επιβράβευση.

 1. Εργαζόμενοι του ομίλου ΟΠΑΠ, ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι πρακτορείων ΟΠΑΠ απαγορεύεται να συμμετέχουν σε παιχνίδια που διατίθενται μέσω Διαδικτύου κι ως εκ τούτου δεν δικαιούται συμμετοχή σε προγράμματα επιβράβευσης παικτών.

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά πάντα χρόνο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει παίκτες από το να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πιστότητας (Tzoker Loyalty), εφόσον τέτοιος αποκλεισμός δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων της σύμβασης προσχώρησης, πιθανολογείται ότι συντρέχει περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ).

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά με την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός παίκτη σε ένα πρόγραμμα πιστότητας να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν ήθελε υποστεί ο παίκτης για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και που συνδέεται με τη συμμετοχή του παίκτη στο πρόγραμμα πιστότητας, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις, παράλειψης χρήσης οποιουδήποτε ειδικού προνομίου ή μη παραλαβής δώρου ή μη συμμόρφωσης του παίκτη με τους όρους συμμετοχής ή/και χρήσης της επιβράβευσης κλπ.

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τους όρους χρήσης του προγράμματος πιστότητας ή/και να καταργήσει ένα πρόγραμμα πιστότητας ή/και μέρος ή και το σύνολο των επιμέρους επιβραβεύσεων που περιέχονται σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής θα είναι διαθέσιμοι κατά πάντα χρόνο στην εφαρμογή για κινητές συσκευές TZOKEΡ και στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΤΖΟΚΕΡ (https://tzoker.opap.gr).

 1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή τους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 1. Ισχύουν οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Tzoker.gr.