Επιστροφή στις κατηγορίες

Επίλεξε μία από τις παρακάτω κατηγορίες για να μάθεις περισσότερα για τα παιχνίδια στο opaponline.gr


Όροι & Προϋποθέσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ορισμοί Γενικές Αρχές Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης Προσχώρησης Διεξαγόμενα Παίγνια Δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Ανενεργός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Φραγή Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Όρια Παικτικής Δραστηριότητας Αποδιδόμενο Ποσοστό Κερδών Επιβραβεύσεις Υπεύθυνο Παιχνίδι Αποκλεισμός Παίκτη Μεταφορές Χρημάτων Φορολόγηση Κερδών Βεβαίωση Κερδών – Πιστοποιητικό Κερδών Αναβολή ή Ακύρωση Κληρώσεων/Διαγωνισμών Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Περιορισμός Ευθύνης Εξυπηρέτηση Πελατών Επικοινωνία – Ενημέρωση Παικτών Καταγγελίες Πνευματική Ιδιοκτησία Διέπον Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών Αποδεικτική Ισχύς Εκχώρηση Διάρκεια Ισχύος – Καταγγελία της Σύμβασης Λοιποί Όροι

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης (εφεξής η «Σύμβαση» ή η «Σύμβαση Προσχώρησης» συνάπτεται μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (εφεξής η «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ) και τον Παίκτη και ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια που Διεξάγει και Διοργανώνει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:
Άδεια Καταλληλότητας  είναι η πράξη έγκρισης της καταλληλότητας ενός προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Καταλληλότητας Προσώπων. 
Αποκλειόμενος Παίκτης είναι ο Παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς την ΟΠΑΠ Α.Ε.  ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογημένης απόφασης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Αρχή Καταπολέμησης είναι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α 139).
Ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι η συναλλαγή ή δραστηριότητα που δεν συνάδει με τη συναλλακτική, επιχειρηματική ή επαγγελματική συμπεριφορά του συναλλασσόμενου ή του Πραγματικού Δικαιούχου ή με την οικονομική τους επιφάνεια ή που δεν έχει προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής, επαγγελματικής ή προσωπικής φύσεως.
Γενικός Κανονισμός είναι ο Κανονισμός Παιγνίων - Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (Β' 3838). 
Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.
Διοργάνωση είναι η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.
Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (www.gamingcommission.gov.gr).
Ειδικός Κανονισμός είναι η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση της ΕΕΕΠ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), με την οποία ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα Διοργάνωσης και Διεξαγωγής κάθε Τυχερού Παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ηλεκτρονικός Λογαριασμός ή Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ) είναι ο μοναδικός λογαριασμός που τηρείται για κάθε Παίκτη από τον Φορέα Εκμετάλλευσης προκειμένου αυτός να μπορεί να συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει ο Φορέας Εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου.
Ιστότοπος είναι ο διαδικτυακός τόπος με κατάληξη «.gr», στον οποίο ο Παίκτης μπορεί να συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου. Ο Ιστότοπος ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία τον διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά́, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κανονισμός  Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή Κανονισμός είναι o Κανονισμός Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου» (Β΄5571). Ο Κανονισμός Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι αναρτημένος στον Ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι ο Κανονισμός περί εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων (Β΄1633). 
Κανονισμός Καταλληλόλητας Προσώπων είναι o Κανονισμός Παιγνίων περί Καταλληλόλητας Προσώπων. Ο Κανονισμός Καταλληλότητας Προσώπων είναι αναρτημένος στους Ιστοτόπους της ΟΠΑΠ Α.Ε» (Β' 3262 Διόρθωση σφαλμάτων Β' 4441).
Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει Τεχνικά Μέσα και Υλικά) και με κάθε τρόπο διαθέτει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα και Υλικά και έχει εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.
Κάτοχοι Άδειας είναι οι εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 (Α΄180), προκειμένου να παρέχουν τα τυχερά παίγνια -υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχήματος ή/και λοιπών διαδικτυακών παιγνίων (RNG/Live casino και poker). 
Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των Τυχερών Παιγνίων από την ΟΠΑΠ Α.Ε.
Μέσο Πληρωμής είναι κάθε Μεταφορά Χρημάτων, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), εξατομικευμένη συσκευή, μετρητά και κάθε άλλο μέσο, που χρησιμοποιεί ο Παίκτης για την κατάθεση και εκταμίευση ποσών, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μεταφορά Χρημάτων είναι κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, από Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για λογαριασμό ενός πληρωτή. Σκοπός είναι η διάθεση χρημάτων σε έναν δικαιούχο μέσω ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, ανεξάρτητα εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων: α) της μεταφοράς πίστωσης β) της άμεσης χρέωσης γ) των υπηρεσιών εμβασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4537/2018 (Α' 84), καθώς και δ) της μεταφοράς που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάρτα πληρωμής, για οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη εξατομικευμένη συσκευή με ανάλογα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μη συνεργάσιμα κράτη είναι οι χώρες και δικαιοδοσίες της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) καθώς και οι χώρες της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4557/2018 (Α’ 139).
Οδηγός Παιγνίου ή Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό που εκδίδει και αναρτά στον Ιστότοπο η ΟΠΑΠ Α.Ε. στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους και τους κανόνες Διεξαγωγής των Παιγνίων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Γενικού Κανονισμού Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και τον πίνακα αποδόσεων/διανομής κερδών, όπου υφίσταται.
Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. είναι οι εγκύκλιες οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Οι Οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ στο πλαίσιο των σχέσεων της Αρχής με τους διοικούμενους.
ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Ελλάδα, Αθήνα, επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών 112, ΤΚ 10442, με ΑΦΜ 090027346 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 003823201000.
Παίγνια ή Τυχερά Παίγνια είναι τα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει στην ελληνική επικράτεια η ΟΠΑΠ Α.Ε. βάσει του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 (Α’ 219), του άρθρου 184 του ν. 4972/2022 (Α’ 181)και της Σύμβασης Παραχώρησης.
Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια  της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω διαδικτύου και αποτελεί το ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης.
Παικτική Δραστηριότητα είναι το σύνολο των συναλλαγών και λοιπών στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για κάθε συγκεκριμένο Παίκτη και συνδέονται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που τηρεί η ΟΠΑΠ Α.Ε..
Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο Παίκτης συνδέεται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του έως τη στιγμή που αποσυνδέεται από αυτόν. Η διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιημένων αντιπροσώπων ή των υποκαταστημάτων αυτού.
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρική πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται στο πλαίσιο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, ιδίως δε ως προς τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες, τον σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτών, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης, αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων και πληροφοριών, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ www.opaponline.opap.gr.
Πραγματικός Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται η συναλλαγή ή η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).
Σύμβαση Παραχώρησης είναι η από 15.12.2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την από 4.11.2011 πράξη, επεκτάθηκε με την από 12.12.2011 πρόσθετη πράξη, όπως τροποποιήθηκε με την από 29.04.2013 πράξη και ισχύει, για την παραχώρηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. του αποκλειστικού δικαιώματος Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των σε αυτή αναφερόμενων Τυχερών Παιγνίων.
Σύμβαση ή Σύμβαση Προσχώρησης είναι η παρούσα σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ενός Παίκτη προκειμένου αυτό να συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου.
Συμμετοχή είναι η καταχώριση των προβλέψεων του Παίκτη για τις κληρώσεις/διαγωνισμούς των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω διαδικτύου και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.
Τεχνικό Μέσο και Υλικό (ΤΜΚΥ) σημαίνει οποιοδήποτε πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται πιστοποίηση, μέσο/υλικό/μηχάνημα ηλεκτρονικό/ μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό-SOFTWARE ή συστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται για τη Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Τυχερών Παιγνίων ή γενικότερα τη Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων. Στην έννοια του Τεχνικού Μέσου και Υλικού περιλαμβάνεται και το ΚΠΣ. 
Τυχερά Παίγνια….είναι τα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει στην ελληνική επικράτεια η ΟΠΑΠ Α.Ε. βάσει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219), του άρθρου 184 του ν. 4972/2022 (Α΄181) και της Σύμβασης Παραχώρησης και αναφόρονται στην παράγραφο 3.2 της παρούσας Σύμβασης.  
Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των αρχών και των υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των ρυθμίσεων του Κανονισμού Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι αυτή για την οποία υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας διάπραξης ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του ν. 4557/2018 ή εμπλοκής του Παίκτη ή του Πραγματικού Δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της Παικτικής Δραστηριότητας και του Παίκτη, όπως η φύση της Παικτικής Δραστηριότητας, η κατηγορία του Μέσου Πληρωμής, η συχνότητα, η πολυπλοκότητα και το ύψος της συναλλαγής, η χρήση ή μη μετρητών, το επάγγελμα, η οικονομική επιφάνεια, η συναλλακτική συμπεριφορά, η φήμη, το παρελθόν και άλλα σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής στοιχεία.
Φορέας Εκμετάλλευσης είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Άρθρο 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1    Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Προσχώρησης, το σχέδιο της οποίας έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
2.2    Ως πρωτότυπη γλώσσα σύνταξης της Σύμβασης θεωρείται η ελληνική. Εφόσον για συγκεκριμένους ορισμούς χρησιμοποιείται διεθνής ορολογία σχετική με τα Τυχερά Παίγνια σε άλλη γλώσσα, η ορολογία αυτή μπορεί να παρατεθεί αυτούσια, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί ή συνοδεύεται από μετάφρασή της στην ελληνική, όπου αυτό είναι δυνατό. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των συμβατικών κειμένων μεταξύ της έκδοσης στην ελληνική και των εκδόσεων σε άλλη γλώσσα, υπερισχύει η Σύμβαση στην ελληνική.
2.3    Η Σύμβαση και κάθε τροποποίηση αυτής συνάπτεται με την αποδοχή των όρων της από τον Παίκτη. Η αποδοχή πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη είτε, σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης, κατά την πρώτη σύνδεση του Παίκτη με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, η οποία ακολουθεί την ανάρτηση της νέας Σύμβασης στον Ιστότοπο.
2.4    Η Σύμβαση καθώς επίσης και οποιαδήποτε τροποποίησή της, εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π.
2.5    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν αναρτά στον Ιστότοπο εκδόσεις της Σύμβασης που δεν έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
2.6    Οι Όροι της Σύμβασης και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων, είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο και διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
2.7    Επιλέγοντας ο Παίκτης «Αποδέχομαι» στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής προβαίνει στην σύναψη της Σύμβασης. Με τη σύναψη της Σύμβασης, ο Παίκτης δεσμεύεται ότι κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα να Συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια υπό τους όρους αυτής, τους σχετικούς Οδηγούς Παιγνίων, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις λοιπές εταιρικές πολιτικές της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και ότι θα τηρεί το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων και τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.
2.8    Εάν ο Παίκτης δεν αποδεχθεί τη Σύμβαση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα δημιουργεί Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη. Στην περίπτωση που ο Παίκτης δεν αποδεχτεί την τροποποίηση των όρων της Σύμβασης κατά τον όρο 2.3 της παρούσας, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα τερματίζει τη συμβατική σχέση, θα λύεται η Σύμβαση Προσχώρησης, θα κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα προβαίνει σε εκκαθάριση των τυχόν εκκρεμών συναλλαγών της με τον Παίκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.
2.9    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θέτει υπόψη του Παίκτη το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και κάθε τροποποίηση αυτής. Στην περίπτωση τροποποίησης η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίκτη κατά την πρώτη σύνδεσή του στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, παραπέμποντας ειδικώς στις τροποποιήσεις που επήλθαν, ότι προκειμένου ο Παίκτης να συνεχίζει να Συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια που Διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., απαιτείται να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της νέας Σύμβασης και να συνάψει αυτήν εκ νέου διά της αποδοχής των όρων της, καθώς και ότι η μη αποδοχή των όρων της Σύμβασης συνεπάγεται τη λύση της Σύμβασης και θα εφαρμόζονται οι σχετικοί με τη λύση όροι αυτής για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και την εκκαθάριση των συναλλαγών, τηρουμένων των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.
2.10    Η Διεξαγωγή και η Διοργάνωση των Τυχερών Παίγνιων της ΟΠΑΠ Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2843/2000 (Α΄219), στο άρθρο 184 του ν. 4972/2022(Α΄181), στη Σύμβαση Παραχώρησης, στον Γενικό Κανονισμό Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., στον Κανονισμό Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., στους Ειδικούς Κανονισμούς  στους Οδηγούς και στις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. 

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

3.1    Σκοπός της Σύμβασης είναι η ρύθμιση της Συμμετοχής του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια που Διοργανώνει και Διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων.
3.2    Η ΟΠΑΠ Α.Ε., δύναται να παρέχει διαδικτυακά, μέσω του Ιστοτόπου www.opaponline.opap.gr, τα κάτωθι Τυχερά Παίγνια: 
1. ΤΖΟΚΕΡ
2. ΚΙΝΟ
3. ΛΟΤΤΟ
4. ΠΡΟΤΟ
5. ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35 (EXTRA 5) 
6. ΣΟΥΠΕΡ 3
7. ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ
8. ΣΟΥΠΕΡ 4
9. ΠΡΟΠΟ
10. ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
11. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ
12.ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

3.3    Η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. με τη με αριθμό 6143/15.03.2023 απόφαση.

Άρθρο 4. ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

4.1    Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης ο Παίκτης δύναται να συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω Τυχερά Παίγνια:
1. ΤΖΟΚΕΡ
2. ΚΙΝΟ
3. ΛΟΤΤΟ
4. ΠΡΟΤΟ
5. ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35 (EXTRA 5) 
6. ΣΟΥΠΕΡ 3
7. ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ
8. ΣΟΥΠΕΡ 4
9. ΠΡΟΠΟ
10. ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
11. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ
12.ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

4.2    Για την παροχή των Παιγνίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συνεργάζεται με τους Κατασκευαστές που έχουν λάβει Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και είναι διαθέσιμο στον κάτωθι σύνδεσμο:
https://certifications.gamingcommission.gov.gr/publicRecordsOnline/SitePages/KataskevastesOnline.aspx
4.3    Οι ειδικοί κανόνες διεξαγωγής κάθε επιμέρους Τυχερού Παιγνίου ή κατηγορίας Τυχερών Παιγνίων, περιλαμβάνονται στον Οδηγό κάθε επιμέρους Τυχερού Παιγνίου. Στοιχεία όπως, το περιβάλλον Διοργάνωσης και Διεξαγωγής, οι κανόνες κάθε Τυχερού Παιγνίου, οι κατηγορίες επιτυχιών, οι πιθανότητες κέρδους, ο τρόπος εξαγωγής του νικηφόρου αποτελέσματος, το ελάχιστο και μέγιστο ποσό Συμμετοχής, οι πολλαπλασιαστές αποδόσεων, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου επί των κερδών για μεμονωμένο παίγνιο, ο τρόπος απεικόνισης κ.λπ., αποτελούν πληροφορίες που περιγράφονται, μεταξύ άλλων, στον Οδηγό εκάστου Τυχερού Παιγνίου.

4.4    Η Συμμετοχή του Παίκτη σε Τυχερό Παίγνιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του αντίστοιχου ισχύοντος Οδηγού Τυχερού Παιγνίου. Ο Οδηγός εκάστου Τυχερού Παιγνίου βρίσκεται αναρτημένος στον Ιστότοπο www.opaponline.opap.gr  :

Άρθρο 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

5.1    Για κάθε Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί έναν μοναδικό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και ο Παίκτης συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλειστικά με τον συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Λογαριασμό. Η δημιουργία πολλαπλών Ηλεκτρονικών Λογαριασμών από τον ίδιο Παίκτη και η διαχείριση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού από τρίτους, απαγορεύονται.

5.2    Πριν από την δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού ο Παίκτης συμπληρώνει την σχετική αίτηση εγγραφής που διατίθεται στον Ιστότοπο.

5.3    Ο Παίκτης κατά τη διαδικασία εγγραφής και τη συμπλήρωση των στοιχείων δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς και ακριβείς. Ο Παίκτης υποχρεούται να ενημερώνει την ΟΠΑΠ Α.Ε. άμεσα, σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών, τις οποίες είχε δώσει κατά τον χρόνο της εγγραφής του ή/και κατά τον χρόνο της τελευταίας ενημέρωσης, που αυτός πραγματοποίησε, ως προς την ύπαρξη τέτοιων αλλαγών. Επίσης, ο Παίκτης υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε αίτημα της ΟΠΑΠ Α.Ε., οποτεδήποτε και αν αυτό του γνωστοποιηθεί, για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών που κατά την κρίση της ΟΠΑΠ Α.Ε. επιτρέπουν και διευκολύνουν την τήρηση των υποχρεώσεών της, όπως αυτές απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.4    Κατά την δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού και προς τον σκοπό αυτής, ο Παίκτης, μέσω του Iστοτόπου από τον οποίο πραγματοποιείται η εγγραφή του, ενημερώνεται για τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητάς του, εντός τριάντα (30) ημερών από την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.5    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανατρέχει υποχρεωτικά στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, που τηρεί η ίδια και η Ε.Ε.Ε.Π. προκειμένου να διαπιστώσει ότι ο Παίκτης που αιτείται τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Σε περίπτωση που ο Παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, το αίτημα δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται και δεν συνάπτεται η Σύμβαση Προσχώρησης. 

5.6    Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Παίκτης δηλώνει και εγγυάται ότι :

5.6.1    Έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν υφίσταται άλλο κώλυμα για την συμμετοχή του στα Παίγνια.

5.6.2    Έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

5.6.3    Η Συμμετοχή του στα Παίγνια αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική του επιλογή και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση.

5.6.4    Θα χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη αποκλειστικά και μόνο για δικό του λογαριασμό και όχι για λογαριασμό τρίτου.

5.6.5    Θα ενημερώνει την ΟΠΑΠ Α.Ε., χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας της χορήγησε κατά τον χρόνο εγγραφής του και δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού ή/και μεταγενέστερα.

5.6.6    Διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για την χρήση των υπηρεσιών και τη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

5.6.7    Θα συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. και θα διενεργεί συναλλαγές αποκλειστικά συνδεόμενος από διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) που βρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

5.7    Ο Παίκτης αντιλαμβάνεται, κατανοεί πλήρως και αποδέχεται πως απαγορεύεται ή/και δεν θα του επιτραπεί (εφόσον ή όποτε καταστεί αντιληπτό):

5.7.1    Να δημιουργεί ή/και χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς.

5.7.2    Να χρησιμοποιεί μέσα οικονομικών συναλλαγών (μέσα πληρωμών) τρίτου προσώπου, όπως ενδεικτικά: τραπεζικό λογαριασμό ή/και λοιπούς λογαριασμούς πληρωμών ή/και χρεωστική ή/και προπληρωμένη κάρτα κ.α., ακόμη και αν τα εν λόγω μέσα πληρωμών ανήκουν σε συγγενικά του πρόσωπα. 

5.7.3    Να προβαίνει σε αμφισβήτηση οποιασδήποτε κατάθεσης έχει ήδη χρησιμοποιήσει για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια και σε περίπτωση που επιβληθεί σε βάρος της ΟΠΑΠ Α.Ε. αντίστροφη χρέωση, οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα και να αποζημιώσει την ΟΠΑΠ Α.Ε. για τις μη πληρωμένες καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που κατέβαλε η ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη συλλογή της κατάθεσής του.

5.7.4    Να κάνει χρήση των παρεχόμενων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. υπηρεσιών εκτός της ελληνικής επικράτειας.

5.7.5    Να επιχειρεί Συμμετοχές ενώ τελεί σε κατάσταση προσωρινής αποχής ή αποκλεισμού 

5.7.6    Να επιχειρεί ή Συμμετέχει σε αθέμιτες συμπράξεις («στήσιμο παιχνιδιών») ή να ακολουθεί αθέμιτες πρακτικές.

5.7.7    Να καταθέτει στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό ποσά, που προέρχονται από εγκληματικές ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

5.8    Ο Παίκτης αντιλαμβάνεται, κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ότι:

5.8.1    Προκειμένου να εισέρχεται στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό και να τον λειτουργεί, απαιτείται να χρησιμοποιεί ένα μοναδικό Όνομα Χρήστη (username), σε συνδυασμό με έναν μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (password). Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών είναι μοναδικός για κάθε Παίκτη, χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του Παίκτη, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των παρεχόμενων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. υπηρεσιών και επιβεβαίωση της αποδοχής των όρων της Σύμβασης. Επιπροσθέτως, ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να χρησιμοποιήσει την όποια διαθέσιμη τεχνολογική δυνατότητα  παρέχεται από τη συσκευή του , ώστε τα βιομετρικά του στοιχεία (δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου/ίριδας ματιού κοκ) να λειτουργούν ομοίως ως μοναδική ηλεκτρονική υπογραφή του σε αντικατάσταση της συνδυασμένης χρήσης Ονόματος Χρήστη (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password), τα οποία έχει δημιουργήσει και η χρήση των οποίων είναι αναγκαία κατά την πρώτη σύνδεση του Παίκτη. Σημειώνεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν αποθηκεύει, ούτε διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρόσβαση σε βιομετρικά δεδομένα του προσώπου του Παίκτη, αλλά τηρεί τον κωδικό που επιβεβαιώνει την ταυτοποίηση του Παίκτη. Τα βιομετρικά δεδομένα του Παίκτη μπορούν να βρίσκονται μόνο στη συσκευή του. Παράλληλα, υπό την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων ταυτοποίησης-ασφάλειας του Παίκτη κατά τη διενέργεια εγχρήματων ηλεκτρονικών συναλλαγών που επιβάλλονται από τους εμπλεκόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών ή από το λογισμικό της ΟΠΑΠ Α.Ε., η καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων καταδεικνύει την βούληση του Παίκτη για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο όνομά του και επιβεβαιώνει ότι η Συμμετοχή του στα Παίγνια αποτελεί προϊόν βούλησης του ιδίου και μόνο, χωρίς παρακίνηση ή πρόκληση από τρίτο. 

5.8.2    Οφείλει να τηρεί ασφαλή τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για τη σύνδεση με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, να προβαίνει σε μυστική χρήση και σε περιοδική αλλαγή τους και να ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την ΟΠΑΠ Α.Ε., μόλις υποπέσει στην αντίληψή του απώλεια, κλοπή ή παράνομη χρήση τους. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών συνιστάται προς τον Παίκτη όπως, κατά την επιλογή του Κωδικού Πρόσβασης (password), κάνει χρήση τόσο στοιχείων του λατινικού αλφαβήτου, με ταυτόχρονη χρήση μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων, όσο και αριθμών και ειδικών χαρακτήρων.

5.8.3    Υποχρεούται να τροποποιεί τα στοιχεία σύνδεσης με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, κάθε φορά που αυτό απαιτείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., βάσει της εταιρικής της πολιτικής ασφαλείας.

5.8.4    Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του επαναλαμβάνεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν.

5.8.5    Η ΟΠΑΠ Α.Ε., με συνεπή και συστηματικό τρόπο, εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4557/2018, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική της πολιτική και μπορεί να προβεί στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της φραγής του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, της δέσμευσης τυχόν υπολοίπου του, της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους ή πιστοποιητικού κερδών, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, ή εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν ύποπτες συναλλαγές, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.8.6    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα δύναται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους ή πιστοποιητικού κερδών, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο Παίκτης είναι υπήκοος χώρας που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ανήκει στα Μη Συνεργάσιμα Κράτη, ή εάν συμπεριλαμβάνεται σε αντίστοιχους καταλόγους της Ε.Ε.Ε.Π., των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών, όπου οι κατάλογοι αυτοί υπάρχουν και είναι προσβάσιμοι από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, καθώς και στα σχετικά με περιοριστικά μέτρα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή εντολής της Αρχής Καταπολέμησης.

5.8.7    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να χρησιμοποιεί ειδικά συστήματα και εργαλεία επαλήθευσης των στοιχείων των Παικτών, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των τεχνικών μέσων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη Συμμετοχή, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μεταξύ των οποίων και η συγκρότηση και αξιολόγηση των μοτίβων (patterns) της Παικτικής Δραστηριότητας.

5.8.8    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες «αυστηρής εξακρίβωσης της ταυτότητας του Παίκτη» (Two factor Authentication, Strong Customer Authentication- 2FA, SCA), ισοδύναμης ισχύος και αποτελεσματικότητας με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366. Για την εφαρμογή των εν λόγω συστημάτων και διαδικασίων  χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερα στοιχεία που αφορούν γνώση (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης γνωρίζει), κατοχή (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης κατέχει) και κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του (στοιχείο το οποίο ο χρήστης είναι).  Τα ως άνω στοιχεία  είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, ούτως ώστε η παραβίαση του ενός να μην θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των υπολοίπων.

5.8.9    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει στον Παίκτη μέσω του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Λογαριασμού, το ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμμετοχών, κερδών και ζημιών, των καταθέσεων και αναλήψεων, καθώς και των λοιπών συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη Συμμετοχή.

5.8.10    Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), τα αρχεία και δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία του Παίκτη, την Παικτική του Δραστηριότητα και τις συναλλαγές που διενεργεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του και γενικότερα κάθε πληροφορία που συλλέγεται σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, τηρούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για πέντε (5) έτη μετά την διακοπή της επιχειρηματικής σχέσης με τον Παίκτη (π.χ. κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού) ή την ημερομηνία της περιστασιακής συναλλαγής στην οποία αυτός είχε προβεί (στην περίπτωση που δεν έχει συναφθεί επιχειρηματική σχέση). Τα στοιχεία αυτά, εφόσον επιτρέπεται ή επιβάλλεται από άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστική απόφαση, δύναται να τηρηθούν για μακρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Όλα τα εν λόγω στοιχεία είναι προσβάσιμα από την Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλη αρχή που ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρουμένων των διατάξεων περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με βάση τους σχετικούς όρους της Σύμβασης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

5.8.11    Συναλλαγές που υπερβαίνουν τα εκάστοτε χρηματικά όρια που τίθενται με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, δύναται να ελέγχονται ενδελεχώς από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και να ζητούνται πλήρη στοιχεία και πληροφορίες από τον Παίκτη με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνει ο Παίκτης ή/και λοιπά κατά περίπτωση μέσα πληρωμής που χρησιμοποιεί ανήκουν πραγματικά σε αυτόν.

5.8.12    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και μείωση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ασφάλειας, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των μείζονων συμβάντων που άπτονται της λειτουργίας και της ασφάλειας του Ιστοτόπου.

5.8.13    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πράξης ή παράλειψης του Παίκτη, που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού.

5.8.14    Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται στους Παίκτες μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού και των Ιστοτόπων, όπως ενδεικτικά Συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, αποτελέσματα κληρώσεων, στατιστικά αριθμών, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α, παρέχονται μόνον για την προσωπική χρήση των Παικτών, και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά.

5.8.15    Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις και δεν κατατείνουν στην παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να Συμμετάσχει στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνονται και διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

5.8.16    Απαγορεύεται στον Παίκτη η χρήση των υπηρεσιών για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, πλην της Συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια.

5.8.17    Προκειμένου να καθίσταται φιλική η επίσκεψη του Παίκτη στους Ιστοτόπους, η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρακολουθεί την επισκεψιμότητα με αναγνωριστικά αρχεία (cookies), που λαμβάνει από το πρόγραμμα περιήγησης του Παίκτη ή το λογισμικό της (client software). Σε κάθε περίπτωση ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την τοποθέτηση ή/και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies, πλην αυτών που κατά την εύλογη κρίση της ΟΠΑΠ Α.Ε. απαιτούνται για τη νόμιμη, ορθή και ευχερή παροχή και χρήση των υπηρεσιών της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη χρήση των cookies, δύναται να βρεθούν στην «Πολιτική Cookies» της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο.

Άρθρο 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

6.1    Με τη δημιουργία του, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη τίθεται σε κατάσταση «Προσωρινός», έως ότου και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, υποβληθούν και επαληθευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και διά των οποίων θα πρέπει να επαληθεύεται ότι:
6.1.1    Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, αντιστοιχούν σε υπαρκτό πρόσωπο.
6.1.2    Το πρόσωπο αυτό, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός είναι το ίδιο με αυτό που αιτήθηκε την εγγραφή του.
6.2    Για όσο χρονικό διάστημα ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός τελεί σε κατάσταση «Προσωρινός»:
6.2.1    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. πιστώνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη με τα κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια.
6.2.2    Ο Παίκτης δεν μπορεί να καταθέσει ποσά που υπερβαίνουν, αθροιστικά, τα οκτακόσια (800) ευρώ, είτε το ποσό αυτό καλύπτεται με μία πράξη είτε με περισσότερες πράξεις.
6.2.3    Ο Παίκτης επιτρέπεται να Συμμετάσχει σε κληρώσεις ή/και διαγωνισμούς οι οποίες προγραμματίζεται να λάβουν χώρα έως και την λήξη της 30ης ημέρας από την ημέρα δημιουργίας του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού.
6.2.4    Ο Παίκτης δεν μπορεί να προβεί σε αναλήψεις/εκταμιεύσεις ποσών (καταθέσεων ή/και κερδών), που έχουν πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη.
6.3    Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6.1 και η ταυτότητα του Παίκτη δεν έχει επαληθευτεί, η ΟΠΑΠ Α.Ε.:
6.3.1    Θέτει σε κατάσταση «Φραγής» τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, όπως η κατάσταση αυτή περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας και παύει να δέχεται συναλλαγές με τον Παίκτη.
6.3.2    Ενημερώνει τον Παίκτη για τη θέση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής» και θα θέτει προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία «Φραγής», προκειμένου ο Παίκτης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς του. Εφόσον ο Παίκτης προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ενεργοποιεί τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα οριστικοποιεί τη συμβατική σχέση με τον Παίκτη. Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν εξακολουθούν να μην είναι επαρκή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα τερματίζει τη συμβατική σχέση με τον Παίκτη.
6.4    Εφόσον η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, κατά την αιτιολογημένη κρίση της και με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την εταιρική πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις συναλλαγές, δύναται να αρνηθεί την επιστροφή του υπολοίπου του κεφαλαίου που έχει πιστωθεί στον Προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό ή και να θέσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σε κατάσταση φραγής μέχρι να ικανοποιηθούν εκ μέρους του Παίκτη οι όροι που θα θέσει η ΟΠΑΠ Α.Ε.. 

Άρθρο 7. ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

7.1    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη στην κατάσταση «Ανενεργός» στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
7.2    Η ΟΠΑΠ Α.Ε., τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», θα ενημερώνει τον Παίκτη ότι ο Ηλεκτρονικός του Λογαριασμός πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή, τον λόγο για τον οποίο αυτό πρόκειται να συμβεί, τα τυχόν τέλη διατήρησης που πρόκεται να επιβληθούν, τις συνέπειες που συνεπάγεται η θέση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού στην κατάσταση αυτή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο δύναται να αποφευχθεί η θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση αυτή, καθώς και τη δυνατότητα του Παίκτη να αποσύρει τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού και να ζητήσει το κλείσιμο του Λογαριασμού και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης.  .
7.3    Όσο ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός τελεί στην κατάσταση «Ανενεργός»:
7.3.1    Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια.
7.3.2    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να επιβάλει στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό τέλη διατήρησης, εφόσον υπάρχει σε αυτόν πιστωτικό υπόλοιπο. Το ύψος των τελών και η μεθοδολογία υπολογισμού καθορίζονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και αναρτώνται στους Ιστοτόπους.
7.3.3    Ο Παίκτης θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση στη διαχείριση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού του και στο σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή αφορούν σε αυτόν, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει η ΟΠΑΠ Α.Ε., εξαιρουμένων των Συμμετοχών.
7.4    Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», κατά το οποίο ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός δεν ενεργοποιήθηκε είτε, παρότι ενεργοποιήθηκε, δεν υπήρξαν Συμμετοχές, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό (σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα στο άρθρο 9) και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση.
7.5    Σε περίπτωση που Παίκτης πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία Συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών, η κατάσταση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τη θέση «Ανενεργός» θα αρθεί.
7.6    Μετά τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», ο Παίκτης δύναται:
7.6.1    Να ζητήσει το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης (δηλαδή τη λύση της παρούσας Σύμβασης) αποσύροντας τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, μετά την παρακράτηση των τυχόν τελών διατήρησης.
7.6.2    Να αιτηθεί την εκ νέου ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του και την επαναφορά της δυνατότητας διενέργειας Συμμετοχών. Στην περίπτωση αυτή η ΟΠΑΠ Α.Ε. με βάση τα στοιχεία που τηρεί, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική που εφαρμόζει και τα εργαλεία που διαθέτει, θα προβεί σε εκτίμηση περί του εάν η αιτούμενη επαναφορά του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην προηγούμενη κατάσταση προϋποθέτει την επανάληψη της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Άρθρο 8. ΦΡΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

8.1    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σε κατάσταση «Φραγής»:
8.1.1    Στην περίπτωση προσωρινής αποχής ή προσωρινού αποκλεισμού του Παίκτη από τα Παίγνια, σύμφωνα με τον όρο 14 της Σύμβασης.
8.1.2    Στην περίπτωση του όρου 6.3.2. της Σύμβασης.
8.1.3    Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
8.1.4    Κατά την αιτιολογημένη κρίση και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον από τα στοιχεία που η Αρχή διαθέτει, προκύπτει η ανάγκη «Φραγής» του Λογαριασμού για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας διεξαγωγής των Παιγνίων και την τήρηση της δημόσιας τάξης.
8.1.5    Κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε, πλην των ανωτέρω, αρμόδιας κατά νόμο Αρχής (π.χ. Αρχή Καταπολέμησης)
8.1.6    Κατά την αιτιολογημένη κρίση της, εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την εταιρική πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες συναλλαγές και έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (Α’ 139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
8.1.7    Εφόσον συντρέχει ή πιθανολογείται βασίμως, με επαρκή και αντικειμενικά στοιχεία, ότι ο Παίκτης:
8.1.7.1    Ενθαρρύνει, επιβοηθά ή συμμετέχει σε ενέργειες εξαπάτησης, συμπεριλαμβανομένου του προκαθορισμού αποτελεσμάτων Παιγνίων ή άλλες παράνομες ενέργειες.
8.1.7.2    Συμμετέχει σε κληρώσεις, ενώ αποτελεί μέλος της Επιτροπής Ελέγχου εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού.
8.1.7.3    Συμμετέχει σε κληρώσεις ή/και διαγωνισμούς  αθλητικών ή άλλων γεγονότων, στα οποία ο ίδιος συμμετείχε ως αθλητής, διαιτητής ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή ήταν σε θέση να επηρεάσει το αποτέλεσμά τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
8.1.7.4    Στοιχηματίζει εις βάρος του εαυτού του.
8.1.7.5    Κάνει χρήση πληροφοριών που λαμβάνει σχετικά με τα αποτελέσματα Παιγνίων.
8.1.7.6    Συντονίζει Παίγνια και προβαίνει σε αντίστοιχες ενέργειες σε συμφωνία ή εναρμονισμένη ενέργεια με άλλους Παίκτες.
8.1.7.7    Επιχειρεί να επέμβει τεχνικά («χακάρει») στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό ή σε άλλον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό τρίτου Παίκτη ή προβαίνει σε καταχρηστική χρήση αυτών.
8.1.7.8    Κάνει χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων («ρομπότ») ή παρόμοιων τεχνολογιών, προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα ενός Παιγνίου, προς ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτου.
8.1.7.9    Κάνει χρήση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, στοιχείων επικοινωνίας ή/και του Ονόματος Χρήστη (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password) τρίτων Παικτών.
8.1.7.10    Εκμεταλλεύεται με δόλιο τρόπο τις προσφορές και τα μπόνους με σκοπό το εγγυημένο κέρδος.
8.1.7.11    Εκμεταλλεύεται πιθανά τεχνικά προβλήματα των συστημάτων που μπορεί να προκύψουν.
8.1.7.12    Αμφισβητεί συναλλαγές (καταθέσεις) που πραγματοποιήθηκαν εν γνώσει του με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίων, εφόσον η συμμετοχή τους δεν είχε θετικό αποτέλεσμα.
8.2    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν επιβάλλει τέλη σε Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση «Φραγής».
8.3    Η «Φραγή» του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού θα αίρεται όταν εκλείψουν οι λόγοι της επιβολής της.
8.4    Σε περίπτωση που η «Φραγή» δεν έχει αρθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που εφαρμόστηκε, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα τερματίζει τη συμβατική σχέση εκτός και αν, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός πρέπει να συνεχίσει να τελεί υπό καθεστώς φραγής. Ιδίως τέτοιοι λόγοι (για τους οποίους είναι απαραίτητο ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός να συνεχίσει να τελεί υπό καθεστώς φραγής) είναι η ύπαρξη εκκρεμούς νομικής διαδικασίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Παίκτη σε ότι αφορά τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, το γεγονός ότι η φραγή έχει επιβληθεί κατόπιν αιτήματος αρμόδιας κατά νόμο Αρχής και δεν υπάρχει νεότερο αίτημα άρσης αυτής ή ανάλογες κατά περίπτωση οδηγίες, το γεγονός ότι συντρέχουν γνωστοποιημένα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. κληρονομικά θέματα για τον Παίκτη κατόπιν θανάτου του.
8.5    Για το χρονικό διάστημα που ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός τελεί σε κατάσταση «Φραγής», η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα επιτρέπει τη Συμμετοχή καθώς και οποιαδήποτε πράξη Μεταφοράς Χρημάτων από και προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη.
8.6    Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» υφίστανται Συμμετοχές που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα προβαίνει στην ακύρωση των εν λόγω Συμμετοχών , τηρουμένων των κείμενων διατάξεων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
8.7    Σε περίπτωση που Ηλεκτρονικός Λογαριασμός περιέλθει σε κατάσταση «Φραγής», η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα γνωστοποιεί στον Παίκτη στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση εχεμύθειας και τήρησης του απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Άρθρο 9. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

9.1    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα θέτει έναν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Κλειστός»:
9.1.1    Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του.
9.1.2    Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, εφόσον ο Παίκτης δεν έχει προσκομίσει το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
9.1.3    Αμέσως μετά την υποβολή αίτησης του Παίκτη για αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τα Παίγνια.
9.1.4    Εφόσον διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Παίκτη για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς.
9.1.5    Εφόσον συμπληρωθούν δώδεκα (12) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός».
9.1.6    Εφόσον συμπληρωθούν είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής» (με την εξαίρεση που αναφέρεται στο ανωτέρω 8.4 σημείο της παρούσας).
9.1.7    Εφόσον ο Παίκτης δεν αποδεχτεί την τροποποίηση των όρων της Σύμβασης σύμφωνα με τον όρο 2.8 της παρούσας. 
9.2    Δεν επιτρέπεται η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τον Παίκτη πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση 9.1.2. υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει η περίπτωση 9.1.4., ανωτέρω.
9.3    Με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού τερματίζεται η συμβατική σχέση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Παίκτη, λύεται η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης και όλα τα στοιχεία των συναλλαγών και Συμμετοχών που έχουν διενεργηθεί με χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή δεδομένο τηρείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. επ’ αφορμή και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης, τηρούνται από αυτόν με τη μορφή, τον τρόπο και για τον χρόνο που προβλέπεται στον Κανονισμό Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τις κείμενες διατάξεις.
9.4    Σε περίπτωση που σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που κλείνει, υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, ενώ παράλληλα δεν συντρέχει λόγος ή αίτημα δέσμευσης ή κατάσχεσης αυτού από αρμόδια κατά νόμο Αρχή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα καταβάλλει στον Παίκτη το υπόλοιπο αυτό στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. Εφόσον δεν έχει δηλωθεί σχετικός λογαριασμός προς μεταφορά του υφιστάμενου πιστωτικού υπολοίπου του Παίκτη, ούτε αντίστοιχα καθίσταται επιτυχής η προσπάθεια επικοινωνίας με αυτόν/ην, τότε το πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται σε λογαριασμό της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Παίκτης δύναται να το αναζητήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
9.5    Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, o Ηλεκτρονικός Λογαριασμός εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση «Προσωρινός» δεν θα καταβάλλονται στον Παίκτη τυχόν κέρδη και η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εκκαθαρίζει το πιστωτικό υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων περί μέτρων δέουσας επιμέλειας που υποχρεούται να λαμβάνει η ΟΠΑΠ Α.Ε., τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
9.6    Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωρίζει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι τα χρηματικά ποσά που έχει ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν ή σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων ή συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4557/2018 (Α’ 139) και στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Άρθρο 10. ΟΡΙΑ ΠΑΙΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.1    Κατά την έναρξη της πρώτης, μετά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, Παικτικής Συνεδρίας, ο Παίκτης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε, τις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π., τις κείμενες διατάξεις και τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ορίζει για ορισμένο χρόνο, υποχρεωτικά, τα παρακάτω όρια, με γνώμονα μία συνετή παικτική συμπεριφορά ανάλογη των δυνατοτήτων του και έχοντας συνείδηση των κινδύνων που συνεπάγεται η ενασχόλησή του με τα Παίγνια: 
10.1.1    χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό κατάθεσης (deposit limit).
10.1.2    χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό απώλειας (loss limit), και
10.1.3    χρονικό όριο, ως προς τον μέγιστο χρόνο Συμμετοχής (time limit) στα Παίγνια που παρέχουν την δυνατότητα συνεχόμενων Συμμετοχών.
10.2    Τα όρια ορίζονται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας, ή εβδομάδας, από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο, ή μήνα, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα.
10.3    Ο Παίκτης δύναται να τροποποιεί τα παραπάνω όρια, αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν, με την εξαίρεση της τροποποίησης υφιστάμενων ορίων προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα.
10.4    Σε περίπτωση διακοπής της Συμμετοχής του Παίκτη λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού ορίου Συμμετοχής (time limit), ο Παίκτης δεν επιτρέπεται να Συμμετέχει στα Παίγνια για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τον χρόνο λήξης ισχύος του ορίου.
10.5    Σε περίπτωση που με την επικείμενη Συμμετοχή του, ο Παίκτης υπερβεί το όριο του μέγιστου ποσού απώλειας (loss limit), επιτρέπεται να συνεχίσει τη Συμμετοχή του υπό την προϋπόθεση ότι, με την τοποθέτηση στην οποία θα προβεί, δεν θα υπερβεί το μέγιστο όριο απώλειας (loss limit) που έχει τεθεί.
10.6    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ειδοποιεί τον Παίκτη με σχετικό ενημερωτικό μήνυμα, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων:
10.6.1    Μόλις αυτός υπερβεί ποσοστό 80%, είτε των χρηματικών ορίων που έχει θέσει, είτε του ορίου του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit), είτε τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέγιστης διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας.
10.6.2    Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση χρηματικού ορίου, ότι δεν θα του επιτρέπεται να συμμετέχει στα παίγνια καθ’ υπέρβαση του ορίου αυτού..
10.6.3    Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση χρονικού ορίου, ότι θα διακοπεί υποχρεωτικά η Συμμετοχή του στο Παίγνιο, κατά τις κείμενες διατάξεις.
10.7    Πέραν και ανεξάρτητα από το όριο του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit), το οποίο καθορίζεται από τον Παίκτη, ο μέγιστος χρόνος διάρκειας μίας Παικτικής Συνεδρίας (όριο Παικτικής Συνεδρίας) δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Τα δύο αυτά όρια δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους. Για τον υπολογισμό του ορίου Παικτικής Συνεδρίας των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ο χρόνος προσμετράται από τη στιγμή που ο Παίκτης εισέρχεται στον Ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τη χρήση των στοιχείων εγγραφής (log in) και ο χρόνος υπολογίζεται ανεξαρτήτως εάν ο Παίκτης Συμμετέχει στα Παίγνια ή απλώς περιηγείται στον Ιστότοπο.
10.8    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), εφόσον κρίνει ότι υφίσταται κίνδυνος διενέργειας παράνομων πράξεων και με βάση παράγοντες, όπως το ύψος οικονομικής διακινδύνευσης, το είδος του Τυχερού Παιγνίου, τη συχνότητα των Συμμετοχών, τη συχνότητα και τα ποσά ανάληψης του Παίκτη από τον Λογαριασμό του, το ύψος της προσδοκώμενης απόδοσης, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προσώπου (όπως για παράδειγμα επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια, παικτική συμπεριφορά, φήμη, παρελθόν, στοιχεία και πληροφορίες βάσει των οποίων πιθανολογείται βασίμως η επιρροή του Παίκτη ή συγγενικών του προσώπων ή των προσώπων που σχετίζονται στενά με αυτόν στη διαμόρφωση του αποτελέσματος), ισχυρή πιθανολόγηση δημιουργίας αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών, πληροφορίες και στοιχεία για τη βάσιμη αμφισβήτηση του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς κ.ά.
10.9    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), σύμφωνα με τους κανόνες των προγραμμάτων επιβράβευσης που εφαρμόζει, υπό την προϋπόθεση ότι ο Παίκτης λαμβάνει κάθε φορά πλήρη γνώση για τους κανόνες αυτούς και έχει συναινέσει εκ των προτέρων στην εφαρμογή τους.
10.10    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), στο πλαίσιο εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εφόσον από τα στοιχεία που διαθέτει προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά.

Άρθρο 11. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΩΝ

11.1     Η ελάχιστη ετήσια βάση υπολογισμού του συνόλου των αποδιδόμενων κερδών ανά Τυχερό Παίγνιο καθορίζεται στον εκάστοτε Ειδικό Κανονισμό ή/και στον εκάστοτε Οδηγό Τυχερού Παιγνίου.

Άρθρο 12. ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

12.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να επιβραβεύει τους Παίκτες εφαρμόζοντας προγράμματα επιβράβευσης/πιστότητας, οι όροι και προϋποθέσεις των οποίων διαμορφώνονται και προωθούνται, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
12.2     Οι όροι και προϋποθέσεις κάθε προγράμματος εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους τους Παίκτες που πληρούν τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ή σε τυχόν επιμέρους τμήματα αυτού.
12.3     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να προβεί οποτεδήποτε στην κατάργηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε προγράμματος επιβράβευσης για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 
12.4     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να μεταβάλει ή να ανακαλέσει την επιβράβευση που έχει ήδη χορηγηθεί, εάν αποδεικνύεται ότι ο Παίκτης έλαβε την επιβράβευση αυτή εκ παραδρομής ή με δόλιο τρόπο γνωρίζοντας ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή πιθανολογείται σοβαρά ότι η επιβράβευση χορηγήθηκε με βάση συναλλαγές ή/και Συμμετοχές ή/και πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά παράβαση του ν. 4002/2011, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, του Κανονισμού Παιγνίων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Άρθρο 13. ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

13.1     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, βάσει μίας συνεπούς και συνεκτικής στρατηγικής που έχει καταρτίσει με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στους Παίκτες από τη Συμμετοχή τους στα Παίγνια.
13.2     Στο ως άνω πλαίσιο η ΟΠΑΠ Α.Ε.:
13.2.1     Διασφαλίζει ότι η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, το  δημόσιο συμφέρον και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης ότι, κατά τη Διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, η νομιμότητα και διαφάνεια των συναλλαγών.
13.2.2. Παρακολουθεί και ενημερώνεται σε διαρκή βάση για τις εξελίξεις αναφορικά με τις Αρχές του Υπεύθυνου παιχνιδιού και το προβληματικό παιχνίδι και αξιοποιεί τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο αυτό.
13.2.3. Παρέχει στους Ιστοτόπους της ειδική ενότητα με πληροφορίες για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να βρει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το από ποια ηλικία επιτρέπεται κάποιος να Συμμετέχει στα Παίγνια, πώς πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις Συμμετοχής, ποιες είναι οι Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τι συνιστά προβληματική παικτική συμπεριφορά, ποιες είναι επιβλαβείς συνέπειες και ο κίνδυνος που επιφέρει η υπερβολική έκθεση στα Παίγνια, ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός, χωρίς χρέωση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης κ.λπ.
13.2.4. Αναπτύσσει ειδική μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης της Παικτικής Δραστηριότητας για κάθε Παίκτη που Συμμετέχει στα Παίγνια που διεξάγει, για τον εντοπισμό και τη διαβάθμιση του κινδύνου εξέλιξης της συνήθους Παικτικής Δραστηριότητας ενός Παίκτη σε προβληματική παικτική συμπεριφορά.
13.2.5. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τον Παίκτη να Συμμετέχει στα Παίγνια σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες.
13.2.6. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τον Παίκτη που παρουσιάζει ενδείξεις προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς, να κάνει τακτικά διαλλείματα από το Παίγνιο (cooling – off) ή να προβεί σε προσωρινή αποχή από τη Συμμετοχή στα Παίγνια για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διαδικτυακών Παιγνίων.
13.2.7. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τον Παίκτη που παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά να προβεί στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τυχερών  Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
13.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαθέτει στον Παίκτη και σε κάθε ενδιαφερόμενο εργαλεία (τεστ) αυτοαξιολόγησης, σχετικά με την στάση τους απέναντι στα Παίγνια και  τον προτρέπει να αξιολογήσει τη στάση αυτή, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι:
13.3.1. Το τεστ είναι ανώνυμο και προσβάσιμο σε όλους και μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε χωρίς να απαιτείται εγγραφή (sign up) ή είσοδος (log in) στους Ιστοτόπους.
13.3.2. Κάθε Παίκτης ή/και ενδιαφερόμενος μπορεί να διενεργήσει το τεστ οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές το επιθυμεί.
13.3.3. Το τεστ διενεργείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και η επεξεργασία των απαντήσεων που δίδονται στον ενδιαφερόμενο είναι η απολύτως απαραίτητη για την παραγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο άτομο που διενεργεί την αυτοαξιολόγηση και δεν συλλέγονται, αποθηκεύονται, διατίθενται ή με άλλο τρόπο υποβάλλονται σε επεξεργασία στα πληροφοριακά συστήματα της ΟΠΑΠ Α.Ε.
13.3.4. Επιτρέπει άπαξ στον Παίκτη ή/και ενδιαφερόμενο την τοπική αποθήκευση των αποτελεσμάτων του τεστ στη συσκευή του με σήμανση της ημερομηνίας και ώρας που παρήχθησαν.
13.5  Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το τεστ δεν έχει ολοκληρωθεί ο Παίκτης ή/και ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή.
13.6 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβουλεύει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τον Παίκτη που παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά, να αναζητήσει βοήθεια απευθυνόμενος σε ειδικές δομές και κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης ή/και απεξάρτησης.
13.7 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλείει τον Παίκτη και κλείνει τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, βάσει δικαστικής απόφασης ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη.
13.8 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και, παρά τις επανειλημμένες προτροπές της, ο Παίκτης δεν έχει προβεί στον αποκλεισμό του.
13.9. Με τη Σύμβαση ο Παίκτης συναινεί στην αξιολόγηση της Παικτικής του Δραστηριότητας με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ενημερώνεται δε και κατανοεί ότι οι σχετικές υποχρεώσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις και έχουν ως στόχο την προστασία τόσο του ίδιου όσο και του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 14. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΗ

14.1     Ο Παίκτης δύναται να προβαίνει, κατόπιν αίτησής του, μέσω του Ιστοτόπου, στον αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή στα Παίγνια, εφόσον ο Παίκτης έχει συνδεθεί (log in) με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό. Ο Παίκτης δεν δύναται να συμμετέχει στα Παίγνια μετά τη θέση αυτού σε αποκλεισμό και για όσο διαρκεί αυτός. 
14.2     Ο αποκλεισμός δύναται να λάβει την μορφή (α) του αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, (β) του προσωρινού αποκλεισμού ή (γ) της προσωρινής αποχής.
14.3     Ο αόριστης διαρκείας αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη. Στην περίπτωση που ο Παίκτης ζητά τον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του, η ΟΠΑΠ Α.Ε. απενεργοποιεί άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη θέτοντάς τον σε κατάσταση «Κλειστός» και τερματίζει τη συμβατική σχέση. Ο Παίκτης μπορεί να δημιουργήσει εκ νέου Ηλεκτρονικό Λογαριασμό κατόπιν αίτησής του, αφού παρέλθουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από τον αποκλεισμό και αφού συναφθεί εκ νέου η Σύμβαση Προσχώρησης και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
14.4     Ο προσωρινός αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη, και ισχύει, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έως δώδεκα (12) μηνών. Στην περίπτωση που ο Παίκτης αιτηθεί τον προσωρινό αποκλεισμό του, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θέτει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και τον διατηρεί στην κατάσταση αυτή για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού. Κατ’ εξαίρεση, μετά από έγκριση της ΟΠΑΠ Α.Ε., και εφόσον ο Παίκτης έχει τεθεί σε προσωρινό αποκλεισμό ή προσωρινή αποχή δύναται να συμμετέχει μόνο σε Παίγνια, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με απόφαση της ΕΕΕΠ που λαμβάνεται υπό τους όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 8.11 του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, κατόπιν σχετικής αίτησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία τεκμηριώνεται ο χαμηλός κίνδυνος των ως άνω Παιγνίων, τόσο από την άποψη της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων όσο και από αυτήν της ανάπτυξης προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς.
14.5    Η προσωρινή αποχή διαρκεί είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Στην περίπτωση που ο Παίκτης ζητά την προσωρινή του αποχή η ΟΠΑΠ Α.Ε. θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Ηλεκτρονικού Λογαριασμό στην κατάσταση αυτή για την περίοδο της προσωρινής αποχής.
14.6     Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού, ο Παίκτης παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί, καθώς και στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. Στο μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. έχουν πρόσβαση όλοι οι Κάτοχοι Άδειας, σύμφωνα με τις Οδηγίες που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π.
14.7     Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 14.4, η εγγραφή ενός Παίκτη στο Μητρώο Αποκλεισμένων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή στα Παίγνια όλων των Κατόχων Άδειας. Κάθε Κάτοχος Άδειας οφείλει να διασφαλίζει ότι Παίκτης που εγγράφηκε στο Μητρώο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει Συμμετοχή για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε αυτό.
14.8    Σε περίπτωση που ο Παίκτης τελεί σε κατάσταση προσωρινής αποχής, προσωρινού ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα προβαίνει σε αποστολή στον Παίκτη υλικού εμπορικής επικοινωνίας.
14.9    Σε περίπτωση που ο Παίκτης τέθηκε σε κατάσταση αόριστης διάρκειας ή προσωρινού αποκλεισμού καθώς και στην περίπτωση πέντε (5) προσωρινών αποχών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ενημερώνει τον Παίκτη σχετικά με τη δυνατότητα λήψης συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης από ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.
14.10    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητάς του, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και παρά τις επανειλημμένες προτροπές της, ο Παίκτης δεν έχει προβεί ο ίδιος στον αποκλεισμό του.

Άρθρο 15. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

15.1     Οι πληρωμές ποσών Συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη Συμμετοχή, διενεργούνται υποχρεωτικά από και προς την ΟΠΑΠ Α.Ε., χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
15.2     Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 14.4, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα δέχεται κατάθεση σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη πριν προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός αυτός με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε. Π.
15.3     Η κατάθεση (deposit) ποσών για τη Συμμετοχή καθώς και η εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal) του Παίκτη, πραγματοποιούνται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω Μέσα Πληρωμής,
15.3.1    Έμβασμα.
15.3.2    Μεταφορά πίστωσης.
15.3.3    Χρεωστική κάρτα.
15.3.4    Πιστωτική κάρτα.
15.3.5    Προπληρωμένη κάρτα.
15.3.6    Ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet).
15.4     Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες.
15.5     Η μεταφορά ποσών μεταξύ Ηλεκτρονικών Λογαριασμών δύο ή περισσότερων Παικτών απαγορεύεται.
15.6     Με την κατάθεση ποσού από τον Παίκτη στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση και ρητή δήλωση του Παίκτη ότι αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
15.7     Καταθέσεις (deposits) στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω ανά πράξη, γίνονται αποδεκτές και χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια Συμμετοχών, μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.
15.8     Καταβολές/Εκαταμιεύσεις (withdrawals) προς τον Παίκτη, ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ και άνω ανά πράξη, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση και προς διασφάλιση της συμμόρφωσής της με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο, η ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά την διακριτική της ευχέρεια, ενδέχεται να ζητήσει από τον Παίκτη έγγραφα που τεκμηριώνουν την εκ μέρους του κατοχή λογαριασμού πληρωμών ακόμη και για συναλλαγή καταβολής/εκταμίευσης ποσού χαμηλότερου από τα οκτακόσια (800) ευρώ. Για λόγους εμπιστευτικότητας των προσωπικών στοιχείων του Παίκτη, για καθάρα κέρδη άνω των εκατόν  χιλιάδων (100.000) ευρώ, ο Παίκτης θα ενημερώνεται για τον τρόπο καταβολής τους αποκλειστικά από ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΟΠΑΠ Α.Ε., το οποίο αυτό και μόνο θα έχει πρόσβαση στην εν λόγω πληροφορία. Προκειμένου να υλοποιηθεί η καταβολή του κέρδους σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να αιτείται κατά περίπτωση και σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της την αυτοπρόσωπη ή διά πληρεξουσίου παρουσία του Παίκτη στα κεντρικά της γραφεία.
15.9     Τα στοιχεία του λογαριασμού πληρωμών του Παίκτη επαληθεύονται από σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα Α του Παραρτήματος I του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
15.10    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει κάθε πρόσφορο, οργανωτικό και τεχνικό μέτρο, ώστε οι Μεταφορές Χρημάτων από και προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό να διενεργούνται με Μέσα Πληρωμής που ανήκουν στον Παίκτη. Σε περίπτωση που εκ των υστέρων επιβεβαιωθεί χρήση Μέσων Πληρωμής που ανήκουν σε τρίτους και όχι στον Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα απαγορεύει τη συνέχιση της χρήσης αυτών, θα ακυρώνει τυχόν εν εξελίξει συναλλαγές, θα επιστρέφει σε κατάλληλο χρόνο στον τρίτο, δικαιούχο του Μέσου Πληρωμής, το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί και δεν θα αποδίδει στον Παίκτη τυχόν κέρδη που έχουν προκύψει από συναλλαγές με το συγκεκριμένο Μέσο Πληρωμής του τρίτου. Εάν μέρος ή το σύνολο των κερδών έχει ήδη αποδοθεί και αναληφθεί από τον Παίκτη και ο Παίκτης εξακολουθεί να διαθέτει υπόλοιπο στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα δεσμεύει τα σχετικά ποσά μέχρι του ύψους των αξιώσεων της ίδιας και του πραγματικού (τρίτου) δικαιούχου του Μέσου Πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της δικαστικώς ή/και εξωδίκως και την πλήρωση κάθε υποχρέωσης που υπέχει κατά νόμο. Η άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ευλόγως θα ασκείται και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται πιθανή συνέργεια ή/και γνώση και οικειοθελής αποδοχή από τον εκάστοτε τρίτο της  χρήσης του Μέσου Πληρωμής του από τον Παίκτη. Περαιτέρω, θα διερευνώνται λεπτομερώς και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, καταγγελλόμενες περιπτώσεις χρήσης Μέσων Πληρωμής τρίτων, παρά την εφαρμογή μεθόδων ισχυρής ταυτοποίησης του Παίκτη που εφαρμόζονται πλέον υποχρεωτικά από τους δραστηριοποιούμενους στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Επιπρόσθετα, σε κάθε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού Καταπολέμησης  Νομιμοποίησης Εσόδων, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» επ’ αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρι την διερεύνηση εκάστης υπόθεσης.
15.11    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ποσά από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που αντιστοιχούν σε τυχόν επιβαρύνσεις ή/και προμήθειες, επιβαλλόμενα τέλη και εν γένει κόστη, στα οποία έχει υποβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν καταστεί εκ των προτέρων γνωστά στον Παίκτη και δεν προσκρούουν στις κείμενες διατάξεις.
15.12    Μετά από αίτηση του Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα αποστέλλει σε αυτόν αναφορά κατάστασης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική του διεύθυνση, εντός ενός (1) μηνός και θα συμπεριλαμβάνει στην αναφορά αυτή το σύνολο των Συμμετοχών και των οικονομικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς και έως διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, καθώς και επαρκείς πληροφορίες, ώστε ο Παίκτης να μπορεί να αντιπαραβάλλει τα αιτούμενα στοιχεία με τα αντίστοιχα που ενδεχομένως τηρεί ο ίδιος.
15.13    Οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί που τελούν σε κατάσταση «Ανενεργός» και εξακολουθούν να έχουν πιστωτικό υπόλοιπο προστατεύονται από την παράνομη πρόσβαση σε αυτούς ή την παράνομη αφαίρεση ποσών.
15.14    Στην περίπτωση που στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, πιστωθούν εσφαλμένα κέρδη που ο Παίκτης δεν δικαιούται, τα ποσά αυτά ανήκουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και αφαιρούνται από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη, κατόπιν διόρθωσης της εσφαλμένης πίστωσης και λεπτομερούς ενημέρωσης του Παίκτη, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη από την πλευρά του. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού δεν επαρκεί για την αφαίρεση του χρηματικού ποσού που εσφαλμένα πιστώθηκε, ο Παίκτης εξακολουθεί να οφείλει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τη διαφορά και η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει, χωρίς να ειδοποιήσει τον Παίκτη, οιοδήποτε ποσό τυχόν πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και μέχρι του ποσού της διαφοράς, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος της, προκειμένου να αναζητήσει το υπολειπόμενο ποσό δικαστικώς ή/και εξωδίκως.
15.15    Ο Παίκτης μπορεί να αιτηθεί ανάληψη οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, υπό την προϋπόθεση παροχής όλων των αναγκαίων στοιχείων που ενδέχεται να ζητηθούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου οι σχετικές διαδικασίες να υλοποιηθούν σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.
15.16    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. φέρει την ευθύνη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και εγκυρότητας των συναλλαγών, κατά το μέρος που της αναλογεί και προς τούτο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό και με βάση την κοινή γνώση, πείρα και αντίληψη μέτρο, τεχνολογικής ή/και λειτουργικής, οργανωτικής, επιχειρησιακής φύσης, για τον έλεγχο τόσο των καταθέσεων όσο και των αναλήψεων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτών.
15.17    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί και να ακυρώσει τη συναλλαγή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτής, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της οποιαδήποτε στοιχεία που αιτιολογούν βασίμως την αμφισβήτηση της νομιμότητας και εγκυρότητάς της, ανεξαρτήτως εάν τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί από την ίδια ή περιέρχονται σε γνώση της από πρόσωπο με το οποίο νομίμως συνεργάζεται για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων ή από άλλον, κατά νόμο αρμόδιο φορέα ή αρχή.
15.18    Με την αποδοχή της Σύμβασης ο Παίκτης επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί σχετικά   για τους Όρους Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
15.19    Μετά την υποβολή αιτήματος ανάληψης από τον Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εκδίδει την σχετική εντολή πληρωμής εντός 72 ωρών, τηρουμένων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και των κείμενων διατάξεων. 

Άρθρο 16. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

16.1     Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια φορολογούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ν. 2691/2001 (Α’ 266) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια», όπως κάθε φορά ισχύει.
16.2     Τα καθαρά κέρδη των Παικτών, από τα Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δυόμιση τοις εκατό (2,5%) για κέρδη από 100,01 μέχρι 200 ευρώ, με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) για κέρδη από 200,01 μέχρι 500 ευρώ, με συντελεστή δέκα  τοις εκατό (10%) για κέρδη από 500,01 μέχρι 2.500 ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από 2.500,01 και πάνω.
16.3     Κατά την πίστωση κερδών στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη παρακρατείται άμεσα από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ο τυχόν φόρος που αναλογεί, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε Παίκτης για όλες τις Συμμετοχές που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.
16.4     Τα ποσά των κερδών ανά επιτυχία, μετά την αφαίρεση του φόρου που αναλογεί, πιστώνονται μετά την αποκοπή τους στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.

Άρθρο 17. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΡΔΩΝ

17.1     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. χορηγεί κατόπιν αιτήματος του Παίκτη, μία βεβαίωση κερδών προ φόρων για την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση, για το σύνολο των καθαρών κερδών που προέκυψαν με βάση το σύνολο της Παικτικής του Δραστηριότητας κατά την οικονομική χρήση αναφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Νομιμοποίησης Εσόδων, την Οδηγία 1/2023 (ΑΔΑ: ΨΞΒΦΙΜΛ-ΨΒΥ) της Ε.Ε.Ε.Π. και την Πολιτική Χορήγησης Βεβαιώσεων Κέρδους Ομίλου ΟΠΑΠ, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο: https://winningscertificates.opap.gr/ .
17.2     Η βεβαίωση κέρδους χορηγείται, αποκλειστικά, σε Παίκτες που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και αναγράφει τουλάχιστον:
17.2.1    Τα στοιχεία και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του Παίκτη.
17.2.2    Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του.
17.2.3    Το συνολικό ποσό που δαπάνησε ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
17.2.4    Το συνολικό ποσό των μικτών κερδών που αποδόθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
17.2.5    Το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε επί των κερδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
17.2.6    Το συνολικό ποσό των καθαρών κερδών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
17.3     Η βεβαίωση χορηγείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και κατόπιν της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων δέουσας επιμέλειας ανάλογα με τον κίνδυνο.
17.4    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εκδίδει, κατόπιν αιτήματος του Παίκτη, πιστοποιητικό κερδών με αποκλειστικό σκοπό την τεκμηρίωση της δήλωσης του Παίκτη κατά την έξοδό του από την Ελλάδα.
17.5    Το πιστοποιητικό κερδών επέχει θέση απόδειξης των καθαρών κερδών που πραγματοποιήθηκαν από τον Παίκτη κατά τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
17.6    Το πιστοποιητικό κερδών δεν αποτελεί τεκμήριο νόμιμης κατοχής από τον Παίκτη άλλων ρευστοποιήσιμων αγαθών που φέρει μαζί του κατά την έξοδό του από τη χώρα.
17.7    Το πιστοποιητικό κερδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορολογικούς σκοπούς, εφόσον γίνεται αποδεκτό από τις αρχές της χώρας προέλευσης.
17.8     Το πιστοποιητικό κερδών χορηγείται εφόσον:
17.8.1    Η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια καθώς και τα κέρδη που η ΟΠΑΠ Α.Ε. πιστοποιεί ότι αποκόμισε από τη Συμμετοχή αυτή, κατά την περίοδο αναφοράς, μπορούν να ταυτοποιηθούν ως προς τον Παίκτη και να επαληθευθούν με βάση τα στοιχεία που τηρούνται σε πληροφοριακό σύστημα διεξαγωγής, με ανάλυση ανά συναλλαγή και καταγραφή του ακριβούς χρόνου Συμμετοχής, των Παιγνίων στα οποία Συμμετείχε και των μέσων Συμμετοχής και πληρωμής, αναφορικά με τα κέρδη που πιστοποιούνται.
17.8.2    Έχουν πιστοποιηθεί και επαληθευτεί τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και κατόπιν της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων δέουσας επιμέλειας ανάλογα με τον κίνδυνο.
17.9     Το πιστοποιητικό κερδών αναγράφει τουλάχιστον:
17.9.1    Τα στοιχεία του Παίκτη και τον αριθμό του διαβατηρίου του.
17.9.2    Τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης του Παίκτη ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο ισοδύναμης ισχύος με βάση το δίκαιο της χώρας προέλευσης.
17.9.3    Το συνολικό ποσό που δαπάνησε ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
17.9.4    Το συνολικό ποσό των μικτών κερδών που αποδόθηκαν, κατά την περίοδο αναφοράς.
17.9.5    Το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε επί των κερδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
17.9.6    Το συνολικό ποσό των καθαρών κερδών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
17.10    Η βεβαίωση και το πιστοποιητικό κερδών θα φέρουν μοναδικό κωδικό εγκυρότητας, ο οποίος κοινοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με την έκδοσή τους. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα είναι διαθέσιμος κατόπιν ορισμού από την Ε.Ε.Ε.Π. των σχετικών προδιαγραφών, λεπτομερειών και διαδικασιών αναφορικά με αυτόν.
17.11    Η βεβαίωση και το πιστοποιητικό κερδών θα φέρουν μοναδικό κωδικό εγκυρότητας, ο οποίος κοινοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με την έκδοσή τους.
17.12    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στον Παίκτη την έκδοση βεβαίωσης κέρδους ή πιστοποιητικού κερδών, όταν γνωρίζει ή έχει ενδείξεις, πληροφόρηση ή στοιχεία ότι διενεργήθηκε ή διενεργείται ή επιχειρείται να διενεργηθεί Ύποπτη ή Ασυνήθης συναλλαγή σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκαλύπτει στον Παίκτη τον λόγο άρνησης της χορήγησης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού κερδών.

Άρθρο 18. ΑΝΑΒΟΛΗ ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

18.1     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει πολιτική αναβολής κληρώσεων ή/και αναβολής ή/και ακύρωσης διαγωνισμών. Η πολική αναβολής κληρώσεων ή αναβολής ή/και ακύρωσης διαγωνισμών  είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε.
18.2     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξετάζει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ή πληροφορία περιέρχεται σε γνώση της και θίγει την ακεραιότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός γεγονότος.
18.3     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υποχρέωση να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή/και διαγωνισμών ή/και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών ή/και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό, στον Ειδικό Κανονισμό των Τυχερών Παιγνίων ή/και στους σχετικούς Οδηγούς Παιγνίου των Παιγνίων.
18.4     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει την πολιτική ακύρωσης, αντιμετωπίζοντας ομοειδείς ή παρόμοιες περιπτώσεις λαμβάνοντας τα ίδια ή ισοδύναμα μέτρα, έναντι όλων των Παικτών που προκύπτει ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αυτής.
18.5     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει κάθε απαραίτητη μέριμνα και μέτρο, ώστε η πολιτική ακύρωσης προσφοράς γεγονότων  ή/και διαγωνισμών ή/και αναστολής της διευθέτησης των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, να εφαρμόζεται εγκαίρως και πάντως εντός εύλογου χρόνου από την επέλευση των πραγματικών περιστατικών και τη γνώση των στοιχείων που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

Άρθρο 19. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

19.1     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137), η οποία είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο.
19.2     Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Παίκτη, καθώς και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς, τη διάρκεια της επεξεργασίας και τα δικαιώματα του Παίκτη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβάνεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
19.3     Με  τη Πολιτικής Προστασίας  Δεδομένων το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία τους σύμφωνα με τους εκεί όρους.
19.4     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον  ν. 4624/2019 (Α' 137), λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να περιορίζει τον κίνδυνο παράνομης ή αθέμιτης επεξεργασίας των δεδομένων και να μην καθίσταται δυνατή η αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και θα διασφαλίζει ότι η ίδια, οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία, καθώς επίσης και όσοι διατηρούν με αυτήν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι Συμμετέχουν στα Παίγνια ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη Συμμετοχή τους αυτή και δεν κοινοποιούν, για οποιονδήποτε λόγο, προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τους, χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη συναίνεση του Παίκτη, εκτός εάν η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα διατίθενται στο πλαίσιο υποχρεώσεων που ο Κάτοχος και όσοι διατηρούν με αυτόν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, υπέχουν κατά νόμο, καθώς και όταν τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την έγερση ή αντίκρουση αξιώσεων στο πλαίσιο δικαστικών διενέξεων και την προάσπιση του εννόμου συμφέροντος του Κατόχου ή τρίτων, εφόσον αυτό υπερισχύει των δικαιωμάτων του Παίκτη.
19.5     Όταν απαιτείται συγκατάθεση, ο Παίκτης ως υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή, ωστόσο η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
19.6     Ο Παίκτης ως υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά με κάθε τροποποίηση ή επέκταση των σκοπών της επεξεργασίας και των κατηγοριών των προς επεξεργασία δεδομένων.
19.7     Ο Παίκτης ως υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την ΟΠΑΠ Α.Ε., σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής του στον Ιστότοπο, έχουν αλλάξει, είτε προβαίνοντας ο ίδιος σε επικαιροποίηση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, είτε μέσω επικοινωνίας με την ΟΠΑΠ Α.Ε., τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
19.8     Η Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλος αρμόδιος δημόσιος φορέας ή αρχή, έχουν πρόσβαση και επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα, όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.
19.9     Ο Παίκτης ως υποκείμενο των δεδομένων οφείλει να αποδεχθεί και να δηλώσει ότι ενημερώθηκε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε., άλλως η Σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί.

Άρθρο 20. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

20.1     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί ο Παίκτης οφειλόμενη σε τεχνικά προβλήματα, όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστημάτων, γραμμών επικοινωνίας, τηλεφωνικών γραμμών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων [π.χ. αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ISP)] ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων.
20.2     Σε περίπτωση εκμετάλλευσης από τον Παίκτη τεχνικών προβλημάτων όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστημάτων, γραμμών επικοινωνίας, τηλεφωνικών γραμμών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων [π.χ. αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ISP)] ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων ή σε περίπτωση τέλεσης των ενεργειών που περιγράφονται στον όρο 8.1.7 της παρούσας Σύμβασης, ο Παίκτης υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή και τυχόν τρίτων που έλκουν δικαιώματα από την τελευταία, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
20.3     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι σωστές, ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα αυτών. Επιπλέον, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία και τη διατήρηση της ακεραιότητας των τεχνικών συστημάτων και των συστημάτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των συστημάτων του Παίκτη (ενδεικτικά ζημία που προκαλείται από ιούς που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του εξοπλισμού (Η/W ή κινητές συσκευές ) ή λογισμικού (S/W) του Παίκτη), καθώς και για την παράνομη πρόσβαση και χρήση του λογισμικού ή προσωπικών στοιχείων του Παίκτη (hacking) από τρίτους. Περαιτέρω, και παρά τις προσπάθειες που διενεργεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη διασφάλιση των δεδομένων των Παικτών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Παίκτης, σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο, ή σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της.
20.4     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων και από ατελή και ανακριβώς μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διορθώσει τα εμφανή λάθη κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων (π.χ. λάθη που σχετίζονται με την ταυτότητα των Παικτών, λάθος αναγραφόμενο αποτέλεσμα κ.λπ.).
20.5     H ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για κανενός είδους ζημία που προκαλείται από την τυχόν ακατάλληλη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τον ίδιο τον Παίκτη ή τρίτα πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα χρήσης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού.
20.6     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για την απώλεια κερδών που προκλήθηκε από τυχόν διακοπή των γεγονότων που περιέχονται στο δελτίο Συμμετοχής.
20.7     Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενο αυτού δεν αποτελεί ούτε σκοπεύει στην αίτηση, πρόσκληση ή παρακίνηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών Παιγνίων μέσω διαδικτύου ή την εγγραφή νέων Παικτών.
20.8     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι του Παίκτη για διαφυγόντα κέρδη του Παίκτη από τη Συμμετοχή ή μη σε Παίγνια.
20.9     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα θεωρηθεί ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της προς τον Παίκτη, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσής τους ούτε θα ευθύνεται για κανενός είδους ζημία ή απώλεια κερδών του Παίκτη, οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας και για όσο χρονικό διάστημα αυτά διαρκούν. Ως γεγονότα ανωτέρας βίας αναγνωρίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο πόλεμος, οι πανδημίες, οι ταραχές, οι θεομηνίες, οι πυρκαγιές, οι εκρήξεις, οι πράξεις δολιοφθοράς, οι εμπορικοί αποκλεισμοί, οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας, οι ανταπεργίες, καθώς και οι πράξεις ελληνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων αρχών με αποφασιστικές εξουσίες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως συνέπεια την αδυναμία αυτή.

Άρθρο 21. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

21.1     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει συστήσει και λειτουργεί ειδική μονάδα εξυπηρέτησης πελατών και διατηρεί, σε διαρκή βάση στον Ιστότοπο, ειδικό χώρο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs), μέσω του οποίου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις Διοργάνωσης, Διεξαγωγής και Συμμετοχής στα Παίγνια. 
21.2     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξυπηρετεί τον Παίκτη και απαντά σε αιτήματα, απορίες και ερωτήσεις, έγκαιρα και έγκυρα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίκτη σε κάθε περίπτωση που η συνομιλία με τη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών ηχογραφείται, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που την επικοινωνία ακολουθεί αξιολόγηση της εξυπηρέτησης από τον ίδιο τον Παίκτη, με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Άρθρο 22. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ

22.1     Η επικοινωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Παίκτη και η εν γένει ενημέρωση του τελευταίου πραγματοποιείται μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του ή με ειδοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο Παίκτης, ήδη κατά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού και, εφόσον αυτά έχουν αλλάξει, στην εκάστοτε τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί από τον Παίκτη.
22.2     Η ενημέρωση/ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία μετάδοσης.
22.3     Για τους σκοπούς της Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία. 
22.4     Δεν επιτρέπεται η συντρέχουσα χρήση περισσότερων της μίας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Παίκτη είτε για λόγους Συμμετοχής είτε για λόγους ενημέρωσης/ειδοποίησης.
22.5     Προκειμένου η ΟΠΑΠ Α.Ε. να αποστείλει νόμιμα υλικό εμπορικής επικοινωνίας στον Παίκτη, αυτός πρέπει προηγουμένως να έχει αποδεχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο τη δυνατότητα αποστολής τέτοιου υλικού με διαδικασία χωριστή από αυτήν που προβλέπεται για την αποδοχή της Σύμβασης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα προβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αξιοποίηση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Παίκτη για λόγους εμπορικής επικοινωνίας προς τον Παίκτη, χωρίς τη συγκατάθεσή του.
22.6     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να διακόψει οποτεδήποτε την αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας, αίροντας τη συγκατάθεσή του.
22.7     Για τους σκοπούς της Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.
22.8     Το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη Διεξαγωγή των Παιγνίων βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 23. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

23.1     Ο Παίκτης έχει δικαίωμα να υποβάλει οποιαδήποτε καταγγελία, παράπονο, διαφωνία, για θέματα ή συμβάντα που αφορούν στα διεξαγόμενα από αυτήν Παίγνια ή/και στις σχετικές με αυτά συναλλαγές και προς τούτο, η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαθέτει συγκεκριμένο πρότυπο έντυπο στον Ιστότοπο, το οποίο ο Παίκτης μπορεί να συμπληρώσει και υποβάλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@opap.gr, το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.
23.2     Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του Παίκτη και ειδικότερα:
23.2.1    Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.
23.2.2    Ημερομηνία γέννησης.
23.2.3    Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.
23.2.4    Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.
23.2.5    Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) ή/και διεύθυνση και επιθυμητό τρόπο αποστολής της απάντησης.
23.3     Η καταγγελία συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοποίηση του Παίκτη, διαφορετικά δεν θα εξετάζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.
23.4     Η καταγγελία πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα συμβάντα, τον χρόνο τέλεσης αυτών και τους λόγους που επικαλείται ο Παίκτης και να περιλαμβάνει τυχόν στοιχεία που ο Παίκτης διαθέτει και τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του κατά την κρίση του.
23.5     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη νόμιμη και έγκαιρη επίλυση των θεμάτων στα οποία αυτή αφορά και ενημερώνει τον Παίκτη για τη θέση της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της καταγγελίας.
23.6     Σε περίπτωση που η απάντηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ικανοποιεί τον Παίκτη, αυτός δύναται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., να αιτηθεί την εξέταση της καταγγελίας του από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση εξέτασης από την Ε.Ε.Ε.Π., κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον Παίκτη και στην ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία διαβιβάζει, αμελλητί, την απάντηση και τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.
23.7     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό.
23.8     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν γνωστοποιεί στον Παίκτη στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση τήρησης του απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις.
23.9     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί αρχείο με τις καταγγελίες των Παικτών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Άρθρο 24. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

24.1     Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών Παιγνίων, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα και οι απεικονίσεις προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι αποτελούν ιδιοκτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των συνεργατών της ή τρίτων μερών από τα οποία έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης η ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο Παίκτης δεν αποκτά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη χρήση του Ιστοτόπου ή/και την παροχή των προσφερομένων μέσω αυτού υπηρεσιών Παιγνίων.
24.2     Με την αποδοχή της Σύμβασης ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει πως τα ως άνω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των συνεργατών της ή τρίτων μερών από τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης.
24.3     Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να αναπαράγει, μετατρέπει, αποθηκεύει, αντιγράφει, αναδημοσιεύει, φορτώνει, αναρτά, μεταδίδει ή διανέμει με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, τα ως άνω στοιχεία καθώς και να τα συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού, των στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη, συναίνεση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
24.4     Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση των παραπάνω στοιχείων, του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του από οποιονδήποτε, πλην της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των συνεργατών της.

Άρθρο 25. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

25.1     Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτήν, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια αναγκαστικής εκτέλεσης ή λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
25.2     Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με τη Σύμβαση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Παίκτης οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, αφού προηγουμένως θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για φιλική διευθέτηση.
25.3     Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Παίκτης θα απευθύνονται σε έναν από τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που είναι καταχωρισμένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται βάσει των διατάξεων της με αριθμό 70330 οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει, αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για διευθέτηση.
25.4     Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να απαγορεύσει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και τον Παίκτη τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς ή την απεύθυνσή τους στους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), εφόσον από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη διευθέτηση/επίλυση αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στους όρους της Σύμβασης.
25.5     Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται δεν αναιρεί το δικαίωμα είτε της ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε του Παίκτη να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια για την προστασία των δικαιωμάτων τους, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.
25.6     Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Παίκτη δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 26. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

26.1    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Παίκτης συνομολογούν και αποδέχονται ότι οι εντολές, στοιχεία και συναλλαγές που διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου καταγράφονται αυτοματοποιημένα σε αρχείο και επέχουν θέση πλήρους απόδειξης ως προς τον χρόνο καταχώρισης και το περιεχόμενό τους. Επίσης, ότι η αποθήκευση της Συμμετοχής του Παίκτη στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. συνιστά πλήρη απόδειξη για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της Παικτικής Δραστηριότητας.
26.2     Τα καταχωρισμένα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία αυτής, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.
26.3     Σε περίπτωση εσφαλμένης εντολής μεταφοράς χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ο Παίκτης παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να ζητήσει την ακύρωση της αίτησης ή της εντολής, ή και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.
 

Άρθρο 27. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

27.1 Ο Παίκτης απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή/και υποχρέωση απορρέει από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο.

Άρθρο 28 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

28.1    Η παρούσα Σύμβαση διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες της δυνάμει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, του άρθρου 184 του ν. 4972/2022 και της Σύμβασης Παραχώρησης και ο Παίκτης προβαίνει σε νόμιμη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας και τις κείμενες διατάξεις.
28.2     Η παρούσα δύναται να καταγγελθεί εγγράφως και χωρίς προειδοποίηση είτε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε από τον Παίκτη οποιαδήποτε στιγμή.
28.3     Η καταγγελία της Σύμβασης λαμβάνει χώρα είτε με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον Ιστότοπο και την οποία ο Παίκτης δύναται να συμπληρώσει και υποβάλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@opap.gr είτε με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από την ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας και τις κείμενες διατάξεις.
28.4     Η καταγγελία κοινοποιείται απαραιτήτως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και συνεπάγεται, από την ημερομηνία κοινοποίησής της, τη λύση της Σύμβασης και το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα.

Άρθρο 29. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

29.1     Οι Όροι της παρούσας Σύμβασης, καθώς και οι εταιρικές πολιτικές και τα κείμενα στα οποία παραπέμπουν, συνιστούν πλήρη συμφωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Παίκτη σχετικά με τα θέματα που η Σύμβαση και οι πολιτικές αυτές ρυθμίζουν.
29.2     Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε Όρου της παρούσας που έρχεται σε αντίθεση με αυτές.
29.3     Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Όρος της παρούσας κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η ισχύς των υπόλοιπων Όρων.
29.4     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δικαιούται, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π., να αναπροσαρμόζει Όρο της παρούσας, που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, κατά το δυνατόν, το περιεχόμενό του.
29.5     Σε περίπτωση που ο Παίκτης αντιμετωπίζει προβλήματα από την υπέρμετρη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια δύναται να καλέσει στη τηλεφωνική γραμμή 1114 που έχει δημιουργήσει ο όμιλος ΟΠΑΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00. Επίσης υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης παρέχονται και μέσω αποστολής email στη διεύθυνση 1114a@kethea-alfa.gr 
29.6     Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι Λεωφόρος Αθηνών 112, Αθήνα. Τ.Κ. 10442 Αθήνα, Αριθμός Γ.Ε.Μ.H: 3823201000, www.opap.gr, και ο Παίκτης μπορεί να ενημερωθεί για οποιαδήποτε πληροφορία, αποτελέσματα κληρώσεων ή υποβολή καταγγελιών καλώντας στους τηλεφωνικούς αριθμούς (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο 210 5798888 (από κινητό). 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης (εφεξής η «Σύμβαση» ή η «Σύμβαση Προσχώρησης» συνάπτεται μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (εφεξής η «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ) και τον Παίκτη και ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια που Διεξάγει και Διοργανώνει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:
Άδεια Καταλληλότητας  είναι η πράξη έγκρισης της καταλληλότητας ενός προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Καταλληλότητας Προσώπων. 
Αποκλειόμενος Παίκτης είναι ο Παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς την ΟΠΑΠ Α.Ε.  ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογημένης απόφασης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Αρχή Καταπολέμησης είναι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α 139).
Ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι η συναλλαγή ή δραστηριότητα που δεν συνάδει με τη συναλλακτική, επιχειρηματική ή επαγγελματική συμπεριφορά του συναλλασσόμενου ή του Πραγματικού Δικαιούχου ή με την οικονομική τους επιφάνεια ή που δεν έχει προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής, επαγγελματικής ή προσωπικής φύσεως.
Γενικός Κανονισμός είναι ο Κανονισμός Παιγνίων - Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (Β' 3838). 
Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.
Διοργάνωση είναι η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.
Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (www.gamingcommission.gov.gr).
Ειδικός Κανονισμός είναι η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση της ΕΕΕΠ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), με την οποία ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα Διοργάνωσης και Διεξαγωγής κάθε Τυχερού Παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ηλεκτρονικός Λογαριασμός ή Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ) είναι ο μοναδικός λογαριασμός που τηρείται για κάθε Παίκτη από τον Φορέα Εκμετάλλευσης προκειμένου αυτός να μπορεί να συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει ο Φορέας Εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου.
Ιστότοπος είναι ο διαδικτυακός τόπος με κατάληξη «.gr», στον οποίο ο Παίκτης μπορεί να συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου. Ο Ιστότοπος ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία τον διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά́, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κανονισμός  Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή Κανονισμός είναι o Κανονισμός Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου» (Β΄5571). Ο Κανονισμός Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι αναρτημένος στον Ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι ο Κανονισμός περί εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων (Β΄1633). 
Κανονισμός Καταλληλόλητας Προσώπων είναι o Κανονισμός Παιγνίων περί Καταλληλόλητας Προσώπων. Ο Κανονισμός Καταλληλότητας Προσώπων είναι αναρτημένος στους Ιστοτόπους της ΟΠΑΠ Α.Ε» (Β' 3262 Διόρθωση σφαλμάτων Β' 4441).
Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει Τεχνικά Μέσα και Υλικά) και με κάθε τρόπο διαθέτει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα και Υλικά και έχει εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.
Κάτοχοι Άδειας είναι οι εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 (Α΄180), προκειμένου να παρέχουν τα τυχερά παίγνια -υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχήματος ή/και λοιπών διαδικτυακών παιγνίων (RNG/Live casino και poker). 
Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των Τυχερών Παιγνίων από την ΟΠΑΠ Α.Ε.
Μέσο Πληρωμής είναι κάθε Μεταφορά Χρημάτων, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), εξατομικευμένη συσκευή, μετρητά και κάθε άλλο μέσο, που χρησιμοποιεί ο Παίκτης για την κατάθεση και εκταμίευση ποσών, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μεταφορά Χρημάτων είναι κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, από Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για λογαριασμό ενός πληρωτή. Σκοπός είναι η διάθεση χρημάτων σε έναν δικαιούχο μέσω ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, ανεξάρτητα εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων: α) της μεταφοράς πίστωσης β) της άμεσης χρέωσης γ) των υπηρεσιών εμβασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4537/2018 (Α' 84), καθώς και δ) της μεταφοράς που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάρτα πληρωμής, για οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη εξατομικευμένη συσκευή με ανάλογα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μη συνεργάσιμα κράτη είναι οι χώρες και δικαιοδοσίες της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) καθώς και οι χώρες της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4557/2018 (Α’ 139).
Οδηγός Παιγνίου ή Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό που εκδίδει και αναρτά στον Ιστότοπο η ΟΠΑΠ Α.Ε. στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους και τους κανόνες Διεξαγωγής των Παιγνίων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Γενικού Κανονισμού Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και τον πίνακα αποδόσεων/διανομής κερδών, όπου υφίσταται.
Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. είναι οι εγκύκλιες οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Οι Οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ στο πλαίσιο των σχέσεων της Αρχής με τους διοικούμενους.
ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Ελλάδα, Αθήνα, επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών 112, ΤΚ 10442, με ΑΦΜ 090027346 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 003823201000.
Παίγνια ή Τυχερά Παίγνια είναι τα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει στην ελληνική επικράτεια η ΟΠΑΠ Α.Ε. βάσει του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 (Α’ 219), του άρθρου 184 του ν. 4972/2022 (Α’ 181)και της Σύμβασης Παραχώρησης.
Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια  της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω διαδικτύου και αποτελεί το ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης.
Παικτική Δραστηριότητα είναι το σύνολο των συναλλαγών και λοιπών στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για κάθε συγκεκριμένο Παίκτη και συνδέονται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που τηρεί η ΟΠΑΠ Α.Ε..
Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο Παίκτης συνδέεται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του έως τη στιγμή που αποσυνδέεται από αυτόν. Η διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιημένων αντιπροσώπων ή των υποκαταστημάτων αυτού.
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρική πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται στο πλαίσιο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, ιδίως δε ως προς τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες, τον σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτών, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης, αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων και πληροφοριών, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ www.opaponline.opap.gr.
Πραγματικός Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται η συναλλαγή ή η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).
Σύμβαση Παραχώρησης είναι η από 15.12.2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την από 4.11.2011 πράξη, επεκτάθηκε με την από 12.12.2011 πρόσθετη πράξη, όπως τροποποιήθηκε με την από 29.04.2013 πράξη και ισχύει, για την παραχώρηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. του αποκλειστικού δικαιώματος Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των σε αυτή αναφερόμενων Τυχερών Παιγνίων.
Σύμβαση ή Σύμβαση Προσχώρησης είναι η παρούσα σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ενός Παίκτη προκειμένου αυτό να συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου.
Συμμετοχή είναι η καταχώριση των προβλέψεων του Παίκτη για τις κληρώσεις/διαγωνισμούς των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω διαδικτύου και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.
Τεχνικό Μέσο και Υλικό (ΤΜΚΥ) σημαίνει οποιοδήποτε πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται πιστοποίηση, μέσο/υλικό/μηχάνημα ηλεκτρονικό/ μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό-SOFTWARE ή συστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται για τη Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Τυχερών Παιγνίων ή γενικότερα τη Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων. Στην έννοια του Τεχνικού Μέσου και Υλικού περιλαμβάνεται και το ΚΠΣ. 
Τυχερά Παίγνια….είναι τα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει στην ελληνική επικράτεια η ΟΠΑΠ Α.Ε. βάσει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219), του άρθρου 184 του ν. 4972/2022 (Α΄181) και της Σύμβασης Παραχώρησης και αναφόρονται στην παράγραφο 3.2 της παρούσας Σύμβασης.  
Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των αρχών και των υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των ρυθμίσεων του Κανονισμού Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι αυτή για την οποία υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας διάπραξης ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του ν. 4557/2018 ή εμπλοκής του Παίκτη ή του Πραγματικού Δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της Παικτικής Δραστηριότητας και του Παίκτη, όπως η φύση της Παικτικής Δραστηριότητας, η κατηγορία του Μέσου Πληρωμής, η συχνότητα, η πολυπλοκότητα και το ύψος της συναλλαγής, η χρήση ή μη μετρητών, το επάγγελμα, η οικονομική επιφάνεια, η συναλλακτική συμπεριφορά, η φήμη, το παρελθόν και άλλα σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής στοιχεία.
Φορέας Εκμετάλλευσης είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Άρθρο 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1    Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Προσχώρησης, το σχέδιο της οποίας έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
2.2    Ως πρωτότυπη γλώσσα σύνταξης της Σύμβασης θεωρείται η ελληνική. Εφόσον για συγκεκριμένους ορισμούς χρησιμοποιείται διεθνής ορολογία σχετική με τα Τυχερά Παίγνια σε άλλη γλώσσα, η ορολογία αυτή μπορεί να παρατεθεί αυτούσια, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί ή συνοδεύεται από μετάφρασή της στην ελληνική, όπου αυτό είναι δυνατό. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των συμβατικών κειμένων μεταξύ της έκδοσης στην ελληνική και των εκδόσεων σε άλλη γλώσσα, υπερισχύει η Σύμβαση στην ελληνική.
2.3    Η Σύμβαση και κάθε τροποποίηση αυτής συνάπτεται με την αποδοχή των όρων της από τον Παίκτη. Η αποδοχή πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη είτε, σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης, κατά την πρώτη σύνδεση του Παίκτη με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, η οποία ακολουθεί την ανάρτηση της νέας Σύμβασης στον Ιστότοπο.
2.4    Η Σύμβαση καθώς επίσης και οποιαδήποτε τροποποίησή της, εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π.
2.5    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν αναρτά στον Ιστότοπο εκδόσεις της Σύμβασης που δεν έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
2.6    Οι Όροι της Σύμβασης και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων, είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο και διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
2.7    Επιλέγοντας ο Παίκτης «Αποδέχομαι» στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής προβαίνει στην σύναψη της Σύμβασης. Με τη σύναψη της Σύμβασης, ο Παίκτης δεσμεύεται ότι κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα να Συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια υπό τους όρους αυτής, τους σχετικούς Οδηγούς Παιγνίων, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις λοιπές εταιρικές πολιτικές της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και ότι θα τηρεί το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων και τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.
2.8    Εάν ο Παίκτης δεν αποδεχθεί τη Σύμβαση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα δημιουργεί Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη. Στην περίπτωση που ο Παίκτης δεν αποδεχτεί την τροποποίηση των όρων της Σύμβασης κατά τον όρο 2.3 της παρούσας, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα τερματίζει τη συμβατική σχέση, θα λύεται η Σύμβαση Προσχώρησης, θα κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα προβαίνει σε εκκαθάριση των τυχόν εκκρεμών συναλλαγών της με τον Παίκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.
2.9    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θέτει υπόψη του Παίκτη το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και κάθε τροποποίηση αυτής. Στην περίπτωση τροποποίησης η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίκτη κατά την πρώτη σύνδεσή του στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, παραπέμποντας ειδικώς στις τροποποιήσεις που επήλθαν, ότι προκειμένου ο Παίκτης να συνεχίζει να Συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια που Διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., απαιτείται να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της νέας Σύμβασης και να συνάψει αυτήν εκ νέου διά της αποδοχής των όρων της, καθώς και ότι η μη αποδοχή των όρων της Σύμβασης συνεπάγεται τη λύση της Σύμβασης και θα εφαρμόζονται οι σχετικοί με τη λύση όροι αυτής για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και την εκκαθάριση των συναλλαγών, τηρουμένων των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.
2.10    Η Διεξαγωγή και η Διοργάνωση των Τυχερών Παίγνιων της ΟΠΑΠ Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2843/2000 (Α΄219), στο άρθρο 184 του ν. 4972/2022(Α΄181), στη Σύμβαση Παραχώρησης, στον Γενικό Κανονισμό Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., στον Κανονισμό Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., στους Ειδικούς Κανονισμούς  στους Οδηγούς και στις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. 

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

3.1    Σκοπός της Σύμβασης είναι η ρύθμιση της Συμμετοχής του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια που Διοργανώνει και Διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων.
3.2    Η ΟΠΑΠ Α.Ε., δύναται να παρέχει διαδικτυακά, μέσω του Ιστοτόπου www.opaponline.opap.gr, τα κάτωθι Τυχερά Παίγνια: 
1. ΤΖΟΚΕΡ
2. ΚΙΝΟ
3. ΛΟΤΤΟ
4. ΠΡΟΤΟ
5. ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35 (EXTRA 5) 
6. ΣΟΥΠΕΡ 3
7. ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ
8. ΣΟΥΠΕΡ 4
9. ΠΡΟΠΟ
10. ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
11. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ
12.ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

3.3    Η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. με τη με αριθμό 6143/15.03.2023 απόφαση.

Άρθρο 4. ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

4.1    Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης ο Παίκτης δύναται να συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω Τυχερά Παίγνια:
1. ΤΖΟΚΕΡ
2. ΚΙΝΟ
3. ΛΟΤΤΟ
4. ΠΡΟΤΟ
5. ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35 (EXTRA 5) 
6. ΣΟΥΠΕΡ 3
7. ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ
8. ΣΟΥΠΕΡ 4
9. ΠΡΟΠΟ
10. ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
11. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ
12.ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

4.2    Για την παροχή των Παιγνίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συνεργάζεται με τους Κατασκευαστές που έχουν λάβει Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και είναι διαθέσιμο στον κάτωθι σύνδεσμο:
https://certifications.gamingcommission.gov.gr/publicRecordsOnline/SitePages/KataskevastesOnline.aspx
4.3    Οι ειδικοί κανόνες διεξαγωγής κάθε επιμέρους Τυχερού Παιγνίου ή κατηγορίας Τυχερών Παιγνίων, περιλαμβάνονται στον Οδηγό κάθε επιμέρους Τυχερού Παιγνίου. Στοιχεία όπως, το περιβάλλον Διοργάνωσης και Διεξαγωγής, οι κανόνες κάθε Τυχερού Παιγνίου, οι κατηγορίες επιτυχιών, οι πιθανότητες κέρδους, ο τρόπος εξαγωγής του νικηφόρου αποτελέσματος, το ελάχιστο και μέγιστο ποσό Συμμετοχής, οι πολλαπλασιαστές αποδόσεων, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου επί των κερδών για μεμονωμένο παίγνιο, ο τρόπος απεικόνισης κ.λπ., αποτελούν πληροφορίες που περιγράφονται, μεταξύ άλλων, στον Οδηγό εκάστου Τυχερού Παιγνίου.

4.4    Η Συμμετοχή του Παίκτη σε Τυχερό Παίγνιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του αντίστοιχου ισχύοντος Οδηγού Τυχερού Παιγνίου. Ο Οδηγός εκάστου Τυχερού Παιγνίου βρίσκεται αναρτημένος στον Ιστότοπο www.opaponline.opap.gr  :

Άρθρο 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

5.1    Για κάθε Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί έναν μοναδικό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και ο Παίκτης συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλειστικά με τον συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Λογαριασμό. Η δημιουργία πολλαπλών Ηλεκτρονικών Λογαριασμών από τον ίδιο Παίκτη και η διαχείριση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού από τρίτους, απαγορεύονται.

5.2    Πριν από την δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού ο Παίκτης συμπληρώνει την σχετική αίτηση εγγραφής που διατίθεται στον Ιστότοπο.

5.3    Ο Παίκτης κατά τη διαδικασία εγγραφής και τη συμπλήρωση των στοιχείων δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς και ακριβείς. Ο Παίκτης υποχρεούται να ενημερώνει την ΟΠΑΠ Α.Ε. άμεσα, σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών, τις οποίες είχε δώσει κατά τον χρόνο της εγγραφής του ή/και κατά τον χρόνο της τελευταίας ενημέρωσης, που αυτός πραγματοποίησε, ως προς την ύπαρξη τέτοιων αλλαγών. Επίσης, ο Παίκτης υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε αίτημα της ΟΠΑΠ Α.Ε., οποτεδήποτε και αν αυτό του γνωστοποιηθεί, για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών που κατά την κρίση της ΟΠΑΠ Α.Ε. επιτρέπουν και διευκολύνουν την τήρηση των υποχρεώσεών της, όπως αυτές απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.4    Κατά την δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού και προς τον σκοπό αυτής, ο Παίκτης, μέσω του Iστοτόπου από τον οποίο πραγματοποιείται η εγγραφή του, ενημερώνεται για τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητάς του, εντός τριάντα (30) ημερών από την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.5    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανατρέχει υποχρεωτικά στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, που τηρεί η ίδια και η Ε.Ε.Ε.Π. προκειμένου να διαπιστώσει ότι ο Παίκτης που αιτείται τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Σε περίπτωση που ο Παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, το αίτημα δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται και δεν συνάπτεται η Σύμβαση Προσχώρησης. 

5.6    Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Παίκτης δηλώνει και εγγυάται ότι :

5.6.1    Έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν υφίσταται άλλο κώλυμα για την συμμετοχή του στα Παίγνια.

5.6.2    Έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

5.6.3    Η Συμμετοχή του στα Παίγνια αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική του επιλογή και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση.

5.6.4    Θα χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη αποκλειστικά και μόνο για δικό του λογαριασμό και όχι για λογαριασμό τρίτου.

5.6.5    Θα ενημερώνει την ΟΠΑΠ Α.Ε., χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας της χορήγησε κατά τον χρόνο εγγραφής του και δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού ή/και μεταγενέστερα.

5.6.6    Διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για την χρήση των υπηρεσιών και τη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

5.6.7    Θα συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. και θα διενεργεί συναλλαγές αποκλειστικά συνδεόμενος από διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) που βρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

5.7    Ο Παίκτης αντιλαμβάνεται, κατανοεί πλήρως και αποδέχεται πως απαγορεύεται ή/και δεν θα του επιτραπεί (εφόσον ή όποτε καταστεί αντιληπτό):

5.7.1    Να δημιουργεί ή/και χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς.

5.7.2    Να χρησιμοποιεί μέσα οικονομικών συναλλαγών (μέσα πληρωμών) τρίτου προσώπου, όπως ενδεικτικά: τραπεζικό λογαριασμό ή/και λοιπούς λογαριασμούς πληρωμών ή/και χρεωστική ή/και προπληρωμένη κάρτα κ.α., ακόμη και αν τα εν λόγω μέσα πληρωμών ανήκουν σε συγγενικά του πρόσωπα. 

5.7.3    Να προβαίνει σε αμφισβήτηση οποιασδήποτε κατάθεσης έχει ήδη χρησιμοποιήσει για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια και σε περίπτωση που επιβληθεί σε βάρος της ΟΠΑΠ Α.Ε. αντίστροφη χρέωση, οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα και να αποζημιώσει την ΟΠΑΠ Α.Ε. για τις μη πληρωμένες καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που κατέβαλε η ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη συλλογή της κατάθεσής του.

5.7.4    Να κάνει χρήση των παρεχόμενων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. υπηρεσιών εκτός της ελληνικής επικράτειας.

5.7.5    Να επιχειρεί Συμμετοχές ενώ τελεί σε κατάσταση προσωρινής αποχής ή αποκλεισμού 

5.7.6    Να επιχειρεί ή Συμμετέχει σε αθέμιτες συμπράξεις («στήσιμο παιχνιδιών») ή να ακολουθεί αθέμιτες πρακτικές.

5.7.7    Να καταθέτει στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό ποσά, που προέρχονται από εγκληματικές ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

5.8    Ο Παίκτης αντιλαμβάνεται, κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ότι:

5.8.1    Προκειμένου να εισέρχεται στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό και να τον λειτουργεί, απαιτείται να χρησιμοποιεί ένα μοναδικό Όνομα Χρήστη (username), σε συνδυασμό με έναν μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (password). Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών είναι μοναδικός για κάθε Παίκτη, χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του Παίκτη, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των παρεχόμενων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. υπηρεσιών και επιβεβαίωση της αποδοχής των όρων της Σύμβασης. Επιπροσθέτως, ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να χρησιμοποιήσει την όποια διαθέσιμη τεχνολογική δυνατότητα  παρέχεται από τη συσκευή του , ώστε τα βιομετρικά του στοιχεία (δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου/ίριδας ματιού κοκ) να λειτουργούν ομοίως ως μοναδική ηλεκτρονική υπογραφή του σε αντικατάσταση της συνδυασμένης χρήσης Ονόματος Χρήστη (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password), τα οποία έχει δημιουργήσει και η χρήση των οποίων είναι αναγκαία κατά την πρώτη σύνδεση του Παίκτη. Σημειώνεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν αποθηκεύει, ούτε διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρόσβαση σε βιομετρικά δεδομένα του προσώπου του Παίκτη, αλλά τηρεί τον κωδικό που επιβεβαιώνει την ταυτοποίηση του Παίκτη. Τα βιομετρικά δεδομένα του Παίκτη μπορούν να βρίσκονται μόνο στη συσκευή του. Παράλληλα, υπό την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων ταυτοποίησης-ασφάλειας του Παίκτη κατά τη διενέργεια εγχρήματων ηλεκτρονικών συναλλαγών που επιβάλλονται από τους εμπλεκόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών ή από το λογισμικό της ΟΠΑΠ Α.Ε., η καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων καταδεικνύει την βούληση του Παίκτη για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο όνομά του και επιβεβαιώνει ότι η Συμμετοχή του στα Παίγνια αποτελεί προϊόν βούλησης του ιδίου και μόνο, χωρίς παρακίνηση ή πρόκληση από τρίτο. 

5.8.2    Οφείλει να τηρεί ασφαλή τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για τη σύνδεση με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, να προβαίνει σε μυστική χρήση και σε περιοδική αλλαγή τους και να ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την ΟΠΑΠ Α.Ε., μόλις υποπέσει στην αντίληψή του απώλεια, κλοπή ή παράνομη χρήση τους. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών συνιστάται προς τον Παίκτη όπως, κατά την επιλογή του Κωδικού Πρόσβασης (password), κάνει χρήση τόσο στοιχείων του λατινικού αλφαβήτου, με ταυτόχρονη χρήση μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων, όσο και αριθμών και ειδικών χαρακτήρων.

5.8.3    Υποχρεούται να τροποποιεί τα στοιχεία σύνδεσης με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, κάθε φορά που αυτό απαιτείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., βάσει της εταιρικής της πολιτικής ασφαλείας.

5.8.4    Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του επαναλαμβάνεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν.

5.8.5    Η ΟΠΑΠ Α.Ε., με συνεπή και συστηματικό τρόπο, εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4557/2018, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική της πολιτική και μπορεί να προβεί στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της φραγής του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, της δέσμευσης τυχόν υπολοίπου του, της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους ή πιστοποιητικού κερδών, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, ή εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν ύποπτες συναλλαγές, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

5.8.6    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα δύναται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους ή πιστοποιητικού κερδών, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο Παίκτης είναι υπήκοος χώρας που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ανήκει στα Μη Συνεργάσιμα Κράτη, ή εάν συμπεριλαμβάνεται σε αντίστοιχους καταλόγους της Ε.Ε.Ε.Π., των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών, όπου οι κατάλογοι αυτοί υπάρχουν και είναι προσβάσιμοι από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, καθώς και στα σχετικά με περιοριστικά μέτρα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή εντολής της Αρχής Καταπολέμησης.

5.8.7    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να χρησιμοποιεί ειδικά συστήματα και εργαλεία επαλήθευσης των στοιχείων των Παικτών, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των τεχνικών μέσων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη Συμμετοχή, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μεταξύ των οποίων και η συγκρότηση και αξιολόγηση των μοτίβων (patterns) της Παικτικής Δραστηριότητας.

5.8.8    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες «αυστηρής εξακρίβωσης της ταυτότητας του Παίκτη» (Two factor Authentication, Strong Customer Authentication- 2FA, SCA), ισοδύναμης ισχύος και αποτελεσματικότητας με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366. Για την εφαρμογή των εν λόγω συστημάτων και διαδικασίων  χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερα στοιχεία που αφορούν γνώση (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης γνωρίζει), κατοχή (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης κατέχει) και κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του (στοιχείο το οποίο ο χρήστης είναι).  Τα ως άνω στοιχεία  είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, ούτως ώστε η παραβίαση του ενός να μην θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των υπολοίπων.

5.8.9    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει στον Παίκτη μέσω του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Λογαριασμού, το ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμμετοχών, κερδών και ζημιών, των καταθέσεων και αναλήψεων, καθώς και των λοιπών συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη Συμμετοχή.

5.8.10    Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), τα αρχεία και δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία του Παίκτη, την Παικτική του Δραστηριότητα και τις συναλλαγές που διενεργεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του και γενικότερα κάθε πληροφορία που συλλέγεται σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, τηρούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για πέντε (5) έτη μετά την διακοπή της επιχειρηματικής σχέσης με τον Παίκτη (π.χ. κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού) ή την ημερομηνία της περιστασιακής συναλλαγής στην οποία αυτός είχε προβεί (στην περίπτωση που δεν έχει συναφθεί επιχειρηματική σχέση). Τα στοιχεία αυτά, εφόσον επιτρέπεται ή επιβάλλεται από άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστική απόφαση, δύναται να τηρηθούν για μακρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Όλα τα εν λόγω στοιχεία είναι προσβάσιμα από την Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλη αρχή που ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρουμένων των διατάξεων περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με βάση τους σχετικούς όρους της Σύμβασης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

5.8.11    Συναλλαγές που υπερβαίνουν τα εκάστοτε χρηματικά όρια που τίθενται με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, δύναται να ελέγχονται ενδελεχώς από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και να ζητούνται πλήρη στοιχεία και πληροφορίες από τον Παίκτη με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνει ο Παίκτης ή/και λοιπά κατά περίπτωση μέσα πληρωμής που χρησιμοποιεί ανήκουν πραγματικά σε αυτόν.

5.8.12    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και μείωση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ασφάλειας, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των μείζονων συμβάντων που άπτονται της λειτουργίας και της ασφάλειας του Ιστοτόπου.

5.8.13    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πράξης ή παράλειψης του Παίκτη, που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού.

5.8.14    Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται στους Παίκτες μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού και των Ιστοτόπων, όπως ενδεικτικά Συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, αποτελέσματα κληρώσεων, στατιστικά αριθμών, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α, παρέχονται μόνον για την προσωπική χρήση των Παικτών, και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά.

5.8.15    Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις και δεν κατατείνουν στην παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να Συμμετάσχει στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνονται και διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

5.8.16    Απαγορεύεται στον Παίκτη η χρήση των υπηρεσιών για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, πλην της Συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια.

5.8.17    Προκειμένου να καθίσταται φιλική η επίσκεψη του Παίκτη στους Ιστοτόπους, η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρακολουθεί την επισκεψιμότητα με αναγνωριστικά αρχεία (cookies), που λαμβάνει από το πρόγραμμα περιήγησης του Παίκτη ή το λογισμικό της (client software). Σε κάθε περίπτωση ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την τοποθέτηση ή/και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies, πλην αυτών που κατά την εύλογη κρίση της ΟΠΑΠ Α.Ε. απαιτούνται για τη νόμιμη, ορθή και ευχερή παροχή και χρήση των υπηρεσιών της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη χρήση των cookies, δύναται να βρεθούν στην «Πολιτική Cookies» της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο.

Άρθρο 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

6.1    Με τη δημιουργία του, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη τίθεται σε κατάσταση «Προσωρινός», έως ότου και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, υποβληθούν και επαληθευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και διά των οποίων θα πρέπει να επαληθεύεται ότι:
6.1.1    Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, αντιστοιχούν σε υπαρκτό πρόσωπο.
6.1.2    Το πρόσωπο αυτό, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός είναι το ίδιο με αυτό που αιτήθηκε την εγγραφή του.
6.2    Για όσο χρονικό διάστημα ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός τελεί σε κατάσταση «Προσωρινός»:
6.2.1    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. πιστώνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη με τα κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια.
6.2.2    Ο Παίκτης δεν μπορεί να καταθέσει ποσά που υπερβαίνουν, αθροιστικά, τα οκτακόσια (800) ευρώ, είτε το ποσό αυτό καλύπτεται με μία πράξη είτε με περισσότερες πράξεις.
6.2.3    Ο Παίκτης επιτρέπεται να Συμμετάσχει σε κληρώσεις ή/και διαγωνισμούς οι οποίες προγραμματίζεται να λάβουν χώρα έως και την λήξη της 30ης ημέρας από την ημέρα δημιουργίας του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού.
6.2.4    Ο Παίκτης δεν μπορεί να προβεί σε αναλήψεις/εκταμιεύσεις ποσών (καταθέσεων ή/και κερδών), που έχουν πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη.
6.3    Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6.1 και η ταυτότητα του Παίκτη δεν έχει επαληθευτεί, η ΟΠΑΠ Α.Ε.:
6.3.1    Θέτει σε κατάσταση «Φραγής» τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, όπως η κατάσταση αυτή περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας και παύει να δέχεται συναλλαγές με τον Παίκτη.
6.3.2    Ενημερώνει τον Παίκτη για τη θέση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής» και θα θέτει προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία «Φραγής», προκειμένου ο Παίκτης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς του. Εφόσον ο Παίκτης προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ενεργοποιεί τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα οριστικοποιεί τη συμβατική σχέση με τον Παίκτη. Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν εξακολουθούν να μην είναι επαρκή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα τερματίζει τη συμβατική σχέση με τον Παίκτη.
6.4    Εφόσον η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, κατά την αιτιολογημένη κρίση της και με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την εταιρική πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις συναλλαγές, δύναται να αρνηθεί την επιστροφή του υπολοίπου του κεφαλαίου που έχει πιστωθεί στον Προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό ή και να θέσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σε κατάσταση φραγής μέχρι να ικανοποιηθούν εκ μέρους του Παίκτη οι όροι που θα θέσει η ΟΠΑΠ Α.Ε.. 

Άρθρο 7. ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

7.1    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη στην κατάσταση «Ανενεργός» στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
7.2    Η ΟΠΑΠ Α.Ε., τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», θα ενημερώνει τον Παίκτη ότι ο Ηλεκτρονικός του Λογαριασμός πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή, τον λόγο για τον οποίο αυτό πρόκειται να συμβεί, τα τυχόν τέλη διατήρησης που πρόκεται να επιβληθούν, τις συνέπειες που συνεπάγεται η θέση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού στην κατάσταση αυτή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο δύναται να αποφευχθεί η θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση αυτή, καθώς και τη δυνατότητα του Παίκτη να αποσύρει τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού και να ζητήσει το κλείσιμο του Λογαριασμού και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης.  .
7.3    Όσο ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός τελεί στην κατάσταση «Ανενεργός»:
7.3.1    Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια.
7.3.2    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να επιβάλει στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό τέλη διατήρησης, εφόσον υπάρχει σε αυτόν πιστωτικό υπόλοιπο. Το ύψος των τελών και η μεθοδολογία υπολογισμού καθορίζονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και αναρτώνται στους Ιστοτόπους.
7.3.3    Ο Παίκτης θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση στη διαχείριση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού του και στο σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή αφορούν σε αυτόν, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει η ΟΠΑΠ Α.Ε., εξαιρουμένων των Συμμετοχών.
7.4    Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», κατά το οποίο ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός δεν ενεργοποιήθηκε είτε, παρότι ενεργοποιήθηκε, δεν υπήρξαν Συμμετοχές, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό (σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα στο άρθρο 9) και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση.
7.5    Σε περίπτωση που Παίκτης πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία Συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών, η κατάσταση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τη θέση «Ανενεργός» θα αρθεί.
7.6    Μετά τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», ο Παίκτης δύναται:
7.6.1    Να ζητήσει το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης (δηλαδή τη λύση της παρούσας Σύμβασης) αποσύροντας τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, μετά την παρακράτηση των τυχόν τελών διατήρησης.
7.6.2    Να αιτηθεί την εκ νέου ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του και την επαναφορά της δυνατότητας διενέργειας Συμμετοχών. Στην περίπτωση αυτή η ΟΠΑΠ Α.Ε. με βάση τα στοιχεία που τηρεί, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική που εφαρμόζει και τα εργαλεία που διαθέτει, θα προβεί σε εκτίμηση περί του εάν η αιτούμενη επαναφορά του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην προηγούμενη κατάσταση προϋποθέτει την επανάληψη της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Άρθρο 8. ΦΡΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

8.1    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σε κατάσταση «Φραγής»:
8.1.1    Στην περίπτωση προσωρινής αποχής ή προσωρινού αποκλεισμού του Παίκτη από τα Παίγνια, σύμφωνα με τον όρο 14 της Σύμβασης.
8.1.2    Στην περίπτωση του όρου 6.3.2. της Σύμβασης.
8.1.3    Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
8.1.4    Κατά την αιτιολογημένη κρίση και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον από τα στοιχεία που η Αρχή διαθέτει, προκύπτει η ανάγκη «Φραγής» του Λογαριασμού για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας διεξαγωγής των Παιγνίων και την τήρηση της δημόσιας τάξης.
8.1.5    Κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε, πλην των ανωτέρω, αρμόδιας κατά νόμο Αρχής (π.χ. Αρχή Καταπολέμησης)
8.1.6    Κατά την αιτιολογημένη κρίση της, εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την εταιρική πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες συναλλαγές και έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (Α’ 139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
8.1.7    Εφόσον συντρέχει ή πιθανολογείται βασίμως, με επαρκή και αντικειμενικά στοιχεία, ότι ο Παίκτης:
8.1.7.1    Ενθαρρύνει, επιβοηθά ή συμμετέχει σε ενέργειες εξαπάτησης, συμπεριλαμβανομένου του προκαθορισμού αποτελεσμάτων Παιγνίων ή άλλες παράνομες ενέργειες.
8.1.7.2    Συμμετέχει σε κληρώσεις, ενώ αποτελεί μέλος της Επιτροπής Ελέγχου εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού.
8.1.7.3    Συμμετέχει σε κληρώσεις ή/και διαγωνισμούς  αθλητικών ή άλλων γεγονότων, στα οποία ο ίδιος συμμετείχε ως αθλητής, διαιτητής ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή ήταν σε θέση να επηρεάσει το αποτέλεσμά τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
8.1.7.4    Στοιχηματίζει εις βάρος του εαυτού του.
8.1.7.5    Κάνει χρήση πληροφοριών που λαμβάνει σχετικά με τα αποτελέσματα Παιγνίων.
8.1.7.6    Συντονίζει Παίγνια και προβαίνει σε αντίστοιχες ενέργειες σε συμφωνία ή εναρμονισμένη ενέργεια με άλλους Παίκτες.
8.1.7.7    Επιχειρεί να επέμβει τεχνικά («χακάρει») στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό ή σε άλλον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό τρίτου Παίκτη ή προβαίνει σε καταχρηστική χρήση αυτών.
8.1.7.8    Κάνει χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων («ρομπότ») ή παρόμοιων τεχνολογιών, προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα ενός Παιγνίου, προς ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτου.
8.1.7.9    Κάνει χρήση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, στοιχείων επικοινωνίας ή/και του Ονόματος Χρήστη (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password) τρίτων Παικτών.
8.1.7.10    Εκμεταλλεύεται με δόλιο τρόπο τις προσφορές και τα μπόνους με σκοπό το εγγυημένο κέρδος.
8.1.7.11    Εκμεταλλεύεται πιθανά τεχνικά προβλήματα των συστημάτων που μπορεί να προκύψουν.
8.1.7.12    Αμφισβητεί συναλλαγές (καταθέσεις) που πραγματοποιήθηκαν εν γνώσει του με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίων, εφόσον η συμμετοχή τους δεν είχε θετικό αποτέλεσμα.
8.2    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν επιβάλλει τέλη σε Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση «Φραγής».
8.3    Η «Φραγή» του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού θα αίρεται όταν εκλείψουν οι λόγοι της επιβολής της.
8.4    Σε περίπτωση που η «Φραγή» δεν έχει αρθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που εφαρμόστηκε, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα τερματίζει τη συμβατική σχέση εκτός και αν, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός πρέπει να συνεχίσει να τελεί υπό καθεστώς φραγής. Ιδίως τέτοιοι λόγοι (για τους οποίους είναι απαραίτητο ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός να συνεχίσει να τελεί υπό καθεστώς φραγής) είναι η ύπαρξη εκκρεμούς νομικής διαδικασίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Παίκτη σε ότι αφορά τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, το γεγονός ότι η φραγή έχει επιβληθεί κατόπιν αιτήματος αρμόδιας κατά νόμο Αρχής και δεν υπάρχει νεότερο αίτημα άρσης αυτής ή ανάλογες κατά περίπτωση οδηγίες, το γεγονός ότι συντρέχουν γνωστοποιημένα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. κληρονομικά θέματα για τον Παίκτη κατόπιν θανάτου του.
8.5    Για το χρονικό διάστημα που ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός τελεί σε κατάσταση «Φραγής», η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα επιτρέπει τη Συμμετοχή καθώς και οποιαδήποτε πράξη Μεταφοράς Χρημάτων από και προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη.
8.6    Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» υφίστανται Συμμετοχές που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα προβαίνει στην ακύρωση των εν λόγω Συμμετοχών , τηρουμένων των κείμενων διατάξεων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
8.7    Σε περίπτωση που Ηλεκτρονικός Λογαριασμός περιέλθει σε κατάσταση «Φραγής», η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα γνωστοποιεί στον Παίκτη στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση εχεμύθειας και τήρησης του απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Άρθρο 9. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

9.1    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα θέτει έναν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Κλειστός»:
9.1.1    Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του.
9.1.2    Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, εφόσον ο Παίκτης δεν έχει προσκομίσει το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
9.1.3    Αμέσως μετά την υποβολή αίτησης του Παίκτη για αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τα Παίγνια.
9.1.4    Εφόσον διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Παίκτη για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς.
9.1.5    Εφόσον συμπληρωθούν δώδεκα (12) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός».
9.1.6    Εφόσον συμπληρωθούν είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής» (με την εξαίρεση που αναφέρεται στο ανωτέρω 8.4 σημείο της παρούσας).
9.1.7    Εφόσον ο Παίκτης δεν αποδεχτεί την τροποποίηση των όρων της Σύμβασης σύμφωνα με τον όρο 2.8 της παρούσας. 
9.2    Δεν επιτρέπεται η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τον Παίκτη πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση 9.1.2. υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει η περίπτωση 9.1.4., ανωτέρω.
9.3    Με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού τερματίζεται η συμβατική σχέση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Παίκτη, λύεται η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης και όλα τα στοιχεία των συναλλαγών και Συμμετοχών που έχουν διενεργηθεί με χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή δεδομένο τηρείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. επ’ αφορμή και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης, τηρούνται από αυτόν με τη μορφή, τον τρόπο και για τον χρόνο που προβλέπεται στον Κανονισμό Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τις κείμενες διατάξεις.
9.4    Σε περίπτωση που σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που κλείνει, υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, ενώ παράλληλα δεν συντρέχει λόγος ή αίτημα δέσμευσης ή κατάσχεσης αυτού από αρμόδια κατά νόμο Αρχή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα καταβάλλει στον Παίκτη το υπόλοιπο αυτό στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. Εφόσον δεν έχει δηλωθεί σχετικός λογαριασμός προς μεταφορά του υφιστάμενου πιστωτικού υπολοίπου του Παίκτη, ούτε αντίστοιχα καθίσταται επιτυχής η προσπάθεια επικοινωνίας με αυτόν/ην, τότε το πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται σε λογαριασμό της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Παίκτης δύναται να το αναζητήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
9.5    Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, o Ηλεκτρονικός Λογαριασμός εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση «Προσωρινός» δεν θα καταβάλλονται στον Παίκτη τυχόν κέρδη και η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εκκαθαρίζει το πιστωτικό υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων περί μέτρων δέουσας επιμέλειας που υποχρεούται να λαμβάνει η ΟΠΑΠ Α.Ε., τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
9.6    Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωρίζει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι τα χρηματικά ποσά που έχει ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν ή σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων ή συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4557/2018 (Α’ 139) και στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Άρθρο 10. ΟΡΙΑ ΠΑΙΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.1    Κατά την έναρξη της πρώτης, μετά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, Παικτικής Συνεδρίας, ο Παίκτης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε, τις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π., τις κείμενες διατάξεις και τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ορίζει για ορισμένο χρόνο, υποχρεωτικά, τα παρακάτω όρια, με γνώμονα μία συνετή παικτική συμπεριφορά ανάλογη των δυνατοτήτων του και έχοντας συνείδηση των κινδύνων που συνεπάγεται η ενασχόλησή του με τα Παίγνια: 
10.1.1    χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό κατάθεσης (deposit limit).
10.1.2    χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό απώλειας (loss limit), και
10.1.3    χρονικό όριο, ως προς τον μέγιστο χρόνο Συμμετοχής (time limit) στα Παίγνια που παρέχουν την δυνατότητα συνεχόμενων Συμμετοχών.
10.2    Τα όρια ορίζονται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας, ή εβδομάδας, από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο, ή μήνα, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα.
10.3    Ο Παίκτης δύναται να τροποποιεί τα παραπάνω όρια, αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν, με την εξαίρεση της τροποποίησης υφιστάμενων ορίων προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα.
10.4    Σε περίπτωση διακοπής της Συμμετοχής του Παίκτη λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού ορίου Συμμετοχής (time limit), ο Παίκτης δεν επιτρέπεται να Συμμετέχει στα Παίγνια για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τον χρόνο λήξης ισχύος του ορίου.
10.5    Σε περίπτωση που με την επικείμενη Συμμετοχή του, ο Παίκτης υπερβεί το όριο του μέγιστου ποσού απώλειας (loss limit), επιτρέπεται να συνεχίσει τη Συμμετοχή του υπό την προϋπόθεση ότι, με την τοποθέτηση στην οποία θα προβεί, δεν θα υπερβεί το μέγιστο όριο απώλειας (loss limit) που έχει τεθεί.
10.6    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ειδοποιεί τον Παίκτη με σχετικό ενημερωτικό μήνυμα, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων:
10.6.1    Μόλις αυτός υπερβεί ποσοστό 80%, είτε των χρηματικών ορίων που έχει θέσει, είτε του ορίου του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit), είτε τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέγιστης διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας.
10.6.2    Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση χρηματικού ορίου, ότι δεν θα του επιτρέπεται να συμμετέχει στα παίγνια καθ’ υπέρβαση του ορίου αυτού..
10.6.3    Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση χρονικού ορίου, ότι θα διακοπεί υποχρεωτικά η Συμμετοχή του στο Παίγνιο, κατά τις κείμενες διατάξεις.
10.7    Πέραν και ανεξάρτητα από το όριο του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit), το οποίο καθορίζεται από τον Παίκτη, ο μέγιστος χρόνος διάρκειας μίας Παικτικής Συνεδρίας (όριο Παικτικής Συνεδρίας) δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Τα δύο αυτά όρια δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους. Για τον υπολογισμό του ορίου Παικτικής Συνεδρίας των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ο χρόνος προσμετράται από τη στιγμή που ο Παίκτης εισέρχεται στον Ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τη χρήση των στοιχείων εγγραφής (log in) και ο χρόνος υπολογίζεται ανεξαρτήτως εάν ο Παίκτης Συμμετέχει στα Παίγνια ή απλώς περιηγείται στον Ιστότοπο.
10.8    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), εφόσον κρίνει ότι υφίσταται κίνδυνος διενέργειας παράνομων πράξεων και με βάση παράγοντες, όπως το ύψος οικονομικής διακινδύνευσης, το είδος του Τυχερού Παιγνίου, τη συχνότητα των Συμμετοχών, τη συχνότητα και τα ποσά ανάληψης του Παίκτη από τον Λογαριασμό του, το ύψος της προσδοκώμενης απόδοσης, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προσώπου (όπως για παράδειγμα επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια, παικτική συμπεριφορά, φήμη, παρελθόν, στοιχεία και πληροφορίες βάσει των οποίων πιθανολογείται βασίμως η επιρροή του Παίκτη ή συγγενικών του προσώπων ή των προσώπων που σχετίζονται στενά με αυτόν στη διαμόρφωση του αποτελέσματος), ισχυρή πιθανολόγηση δημιουργίας αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών, πληροφορίες και στοιχεία για τη βάσιμη αμφισβήτηση του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς κ.ά.
10.9    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), σύμφωνα με τους κανόνες των προγραμμάτων επιβράβευσης που εφαρμόζει, υπό την προϋπόθεση ότι ο Παίκτης λαμβάνει κάθε φορά πλήρη γνώση για τους κανόνες αυτούς και έχει συναινέσει εκ των προτέρων στην εφαρμογή τους.
10.10    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), στο πλαίσιο εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εφόσον από τα στοιχεία που διαθέτει προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά.

Άρθρο 11. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΩΝ

11.1     Η ελάχιστη ετήσια βάση υπολογισμού του συνόλου των αποδιδόμενων κερδών ανά Τυχερό Παίγνιο καθορίζεται στον εκάστοτε Ειδικό Κανονισμό ή/και στον εκάστοτε Οδηγό Τυχερού Παιγνίου.

Άρθρο 12. ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

12.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να επιβραβεύει τους Παίκτες εφαρμόζοντας προγράμματα επιβράβευσης/πιστότητας, οι όροι και προϋποθέσεις των οποίων διαμορφώνονται και προωθούνται, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
12.2     Οι όροι και προϋποθέσεις κάθε προγράμματος εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους τους Παίκτες που πληρούν τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ή σε τυχόν επιμέρους τμήματα αυτού.
12.3     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να προβεί οποτεδήποτε στην κατάργηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε προγράμματος επιβράβευσης για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 
12.4     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να μεταβάλει ή να ανακαλέσει την επιβράβευση που έχει ήδη χορηγηθεί, εάν αποδεικνύεται ότι ο Παίκτης έλαβε την επιβράβευση αυτή εκ παραδρομής ή με δόλιο τρόπο γνωρίζοντας ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή πιθανολογείται σοβαρά ότι η επιβράβευση χορηγήθηκε με βάση συναλλαγές ή/και Συμμετοχές ή/και πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά παράβαση του ν. 4002/2011, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, του Κανονισμού Παιγνίων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Άρθρο 13. ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

13.1     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, βάσει μίας συνεπούς και συνεκτικής στρατηγικής που έχει καταρτίσει με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στους Παίκτες από τη Συμμετοχή τους στα Παίγνια.
13.2     Στο ως άνω πλαίσιο η ΟΠΑΠ Α.Ε.:
13.2.1     Διασφαλίζει ότι η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, το  δημόσιο συμφέρον και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης ότι, κατά τη Διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, η νομιμότητα και διαφάνεια των συναλλαγών.
13.2.2. Παρακολουθεί και ενημερώνεται σε διαρκή βάση για τις εξελίξεις αναφορικά με τις Αρχές του Υπεύθυνου παιχνιδιού και το προβληματικό παιχνίδι και αξιοποιεί τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο αυτό.
13.2.3. Παρέχει στους Ιστοτόπους της ειδική ενότητα με πληροφορίες για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να βρει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το από ποια ηλικία επιτρέπεται κάποιος να Συμμετέχει στα Παίγνια, πώς πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις Συμμετοχής, ποιες είναι οι Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τι συνιστά προβληματική παικτική συμπεριφορά, ποιες είναι επιβλαβείς συνέπειες και ο κίνδυνος που επιφέρει η υπερβολική έκθεση στα Παίγνια, ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός, χωρίς χρέωση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης κ.λπ.
13.2.4. Αναπτύσσει ειδική μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης της Παικτικής Δραστηριότητας για κάθε Παίκτη που Συμμετέχει στα Παίγνια που διεξάγει, για τον εντοπισμό και τη διαβάθμιση του κινδύνου εξέλιξης της συνήθους Παικτικής Δραστηριότητας ενός Παίκτη σε προβληματική παικτική συμπεριφορά.
13.2.5. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τον Παίκτη να Συμμετέχει στα Παίγνια σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες.
13.2.6. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τον Παίκτη που παρουσιάζει ενδείξεις προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς, να κάνει τακτικά διαλλείματα από το Παίγνιο (cooling – off) ή να προβεί σε προσωρινή αποχή από τη Συμμετοχή στα Παίγνια για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διαδικτυακών Παιγνίων.
13.2.7. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τον Παίκτη που παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά να προβεί στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τυχερών  Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
13.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαθέτει στον Παίκτη και σε κάθε ενδιαφερόμενο εργαλεία (τεστ) αυτοαξιολόγησης, σχετικά με την στάση τους απέναντι στα Παίγνια και  τον προτρέπει να αξιολογήσει τη στάση αυτή, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι:
13.3.1. Το τεστ είναι ανώνυμο και προσβάσιμο σε όλους και μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε χωρίς να απαιτείται εγγραφή (sign up) ή είσοδος (log in) στους Ιστοτόπους.
13.3.2. Κάθε Παίκτης ή/και ενδιαφερόμενος μπορεί να διενεργήσει το τεστ οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές το επιθυμεί.
13.3.3. Το τεστ διενεργείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και η επεξεργασία των απαντήσεων που δίδονται στον ενδιαφερόμενο είναι η απολύτως απαραίτητη για την παραγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο άτομο που διενεργεί την αυτοαξιολόγηση και δεν συλλέγονται, αποθηκεύονται, διατίθενται ή με άλλο τρόπο υποβάλλονται σε επεξεργασία στα πληροφοριακά συστήματα της ΟΠΑΠ Α.Ε.
13.3.4. Επιτρέπει άπαξ στον Παίκτη ή/και ενδιαφερόμενο την τοπική αποθήκευση των αποτελεσμάτων του τεστ στη συσκευή του με σήμανση της ημερομηνίας και ώρας που παρήχθησαν.
13.5  Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το τεστ δεν έχει ολοκληρωθεί ο Παίκτης ή/και ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή.
13.6 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβουλεύει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τον Παίκτη που παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά, να αναζητήσει βοήθεια απευθυνόμενος σε ειδικές δομές και κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης ή/και απεξάρτησης.
13.7 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλείει τον Παίκτη και κλείνει τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, βάσει δικαστικής απόφασης ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη.
13.8 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και, παρά τις επανειλημμένες προτροπές της, ο Παίκτης δεν έχει προβεί στον αποκλεισμό του.
13.9. Με τη Σύμβαση ο Παίκτης συναινεί στην αξιολόγηση της Παικτικής του Δραστηριότητας με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ενημερώνεται δε και κατανοεί ότι οι σχετικές υποχρεώσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις και έχουν ως στόχο την προστασία τόσο του ίδιου όσο και του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 14. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΗ

14.1     Ο Παίκτης δύναται να προβαίνει, κατόπιν αίτησής του, μέσω του Ιστοτόπου, στον αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή στα Παίγνια, εφόσον ο Παίκτης έχει συνδεθεί (log in) με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό. Ο Παίκτης δεν δύναται να συμμετέχει στα Παίγνια μετά τη θέση αυτού σε αποκλεισμό και για όσο διαρκεί αυτός. 
14.2     Ο αποκλεισμός δύναται να λάβει την μορφή (α) του αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, (β) του προσωρινού αποκλεισμού ή (γ) της προσωρινής αποχής.
14.3     Ο αόριστης διαρκείας αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη. Στην περίπτωση που ο Παίκτης ζητά τον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του, η ΟΠΑΠ Α.Ε. απενεργοποιεί άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη θέτοντάς τον σε κατάσταση «Κλειστός» και τερματίζει τη συμβατική σχέση. Ο Παίκτης μπορεί να δημιουργήσει εκ νέου Ηλεκτρονικό Λογαριασμό κατόπιν αίτησής του, αφού παρέλθουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από τον αποκλεισμό και αφού συναφθεί εκ νέου η Σύμβαση Προσχώρησης και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
14.4     Ο προσωρινός αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη, και ισχύει, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έως δώδεκα (12) μηνών. Στην περίπτωση που ο Παίκτης αιτηθεί τον προσωρινό αποκλεισμό του, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θέτει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και τον διατηρεί στην κατάσταση αυτή για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού. Κατ’ εξαίρεση, μετά από έγκριση της ΟΠΑΠ Α.Ε., και εφόσον ο Παίκτης έχει τεθεί σε προσωρινό αποκλεισμό ή προσωρινή αποχή δύναται να συμμετέχει μόνο σε Παίγνια, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με απόφαση της ΕΕΕΠ που λαμβάνεται υπό τους όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 8.11 του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, κατόπιν σχετικής αίτησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία τεκμηριώνεται ο χαμηλός κίνδυνος των ως άνω Παιγνίων, τόσο από την άποψη της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων όσο και από αυτήν της ανάπτυξης προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς.
14.5    Η προσωρινή αποχή διαρκεί είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Στην περίπτωση που ο Παίκτης ζητά την προσωρινή του αποχή η ΟΠΑΠ Α.Ε. θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Ηλεκτρονικού Λογαριασμό στην κατάσταση αυτή για την περίοδο της προσωρινής αποχής.
14.6     Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού, ο Παίκτης παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί, καθώς και στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. Στο μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. έχουν πρόσβαση όλοι οι Κάτοχοι Άδειας, σύμφωνα με τις Οδηγίες που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π.
14.7     Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 14.4, η εγγραφή ενός Παίκτη στο Μητρώο Αποκλεισμένων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή στα Παίγνια όλων των Κατόχων Άδειας. Κάθε Κάτοχος Άδειας οφείλει να διασφαλίζει ότι Παίκτης που εγγράφηκε στο Μητρώο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει Συμμετοχή για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε αυτό.
14.8    Σε περίπτωση που ο Παίκτης τελεί σε κατάσταση προσωρινής αποχής, προσωρινού ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα προβαίνει σε αποστολή στον Παίκτη υλικού εμπορικής επικοινωνίας.
14.9    Σε περίπτωση που ο Παίκτης τέθηκε σε κατάσταση αόριστης διάρκειας ή προσωρινού αποκλεισμού καθώς και στην περίπτωση πέντε (5) προσωρινών αποχών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ενημερώνει τον Παίκτη σχετικά με τη δυνατότητα λήψης συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης από ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.
14.10    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητάς του, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και παρά τις επανειλημμένες προτροπές της, ο Παίκτης δεν έχει προβεί ο ίδιος στον αποκλεισμό του.

Άρθρο 15. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

15.1     Οι πληρωμές ποσών Συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη Συμμετοχή, διενεργούνται υποχρεωτικά από και προς την ΟΠΑΠ Α.Ε., χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
15.2     Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 14.4, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα δέχεται κατάθεση σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη πριν προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός αυτός με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε. Π.
15.3     Η κατάθεση (deposit) ποσών για τη Συμμετοχή καθώς και η εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal) του Παίκτη, πραγματοποιούνται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω Μέσα Πληρωμής,
15.3.1    Έμβασμα.
15.3.2    Μεταφορά πίστωσης.
15.3.3    Χρεωστική κάρτα.
15.3.4    Πιστωτική κάρτα.
15.3.5    Προπληρωμένη κάρτα.
15.3.6    Ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet).
15.4     Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες.
15.5     Η μεταφορά ποσών μεταξύ Ηλεκτρονικών Λογαριασμών δύο ή περισσότερων Παικτών απαγορεύεται.
15.6     Με την κατάθεση ποσού από τον Παίκτη στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση και ρητή δήλωση του Παίκτη ότι αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
15.7     Καταθέσεις (deposits) στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω ανά πράξη, γίνονται αποδεκτές και χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια Συμμετοχών, μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.
15.8     Καταβολές/Εκαταμιεύσεις (withdrawals) προς τον Παίκτη, ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ και άνω ανά πράξη, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση και προς διασφάλιση της συμμόρφωσής της με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο, η ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά την διακριτική της ευχέρεια, ενδέχεται να ζητήσει από τον Παίκτη έγγραφα που τεκμηριώνουν την εκ μέρους του κατοχή λογαριασμού πληρωμών ακόμη και για συναλλαγή καταβολής/εκταμίευσης ποσού χαμηλότερου από τα οκτακόσια (800) ευρώ. Για λόγους εμπιστευτικότητας των προσωπικών στοιχείων του Παίκτη, για καθάρα κέρδη άνω των εκατόν  χιλιάδων (100.000) ευρώ, ο Παίκτης θα ενημερώνεται για τον τρόπο καταβολής τους αποκλειστικά από ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΟΠΑΠ Α.Ε., το οποίο αυτό και μόνο θα έχει πρόσβαση στην εν λόγω πληροφορία. Προκειμένου να υλοποιηθεί η καταβολή του κέρδους σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να αιτείται κατά περίπτωση και σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της την αυτοπρόσωπη ή διά πληρεξουσίου παρουσία του Παίκτη στα κεντρικά της γραφεία.
15.9     Τα στοιχεία του λογαριασμού πληρωμών του Παίκτη επαληθεύονται από σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα Α του Παραρτήματος I του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
15.10    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει κάθε πρόσφορο, οργανωτικό και τεχνικό μέτρο, ώστε οι Μεταφορές Χρημάτων από και προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό να διενεργούνται με Μέσα Πληρωμής που ανήκουν στον Παίκτη. Σε περίπτωση που εκ των υστέρων επιβεβαιωθεί χρήση Μέσων Πληρωμής που ανήκουν σε τρίτους και όχι στον Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα απαγορεύει τη συνέχιση της χρήσης αυτών, θα ακυρώνει τυχόν εν εξελίξει συναλλαγές, θα επιστρέφει σε κατάλληλο χρόνο στον τρίτο, δικαιούχο του Μέσου Πληρωμής, το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί και δεν θα αποδίδει στον Παίκτη τυχόν κέρδη που έχουν προκύψει από συναλλαγές με το συγκεκριμένο Μέσο Πληρωμής του τρίτου. Εάν μέρος ή το σύνολο των κερδών έχει ήδη αποδοθεί και αναληφθεί από τον Παίκτη και ο Παίκτης εξακολουθεί να διαθέτει υπόλοιπο στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα δεσμεύει τα σχετικά ποσά μέχρι του ύψους των αξιώσεων της ίδιας και του πραγματικού (τρίτου) δικαιούχου του Μέσου Πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της δικαστικώς ή/και εξωδίκως και την πλήρωση κάθε υποχρέωσης που υπέχει κατά νόμο. Η άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ευλόγως θα ασκείται και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται πιθανή συνέργεια ή/και γνώση και οικειοθελής αποδοχή από τον εκάστοτε τρίτο της  χρήσης του Μέσου Πληρωμής του από τον Παίκτη. Περαιτέρω, θα διερευνώνται λεπτομερώς και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, καταγγελλόμενες περιπτώσεις χρήσης Μέσων Πληρωμής τρίτων, παρά την εφαρμογή μεθόδων ισχυρής ταυτοποίησης του Παίκτη που εφαρμόζονται πλέον υποχρεωτικά από τους δραστηριοποιούμενους στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Επιπρόσθετα, σε κάθε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού Καταπολέμησης  Νομιμοποίησης Εσόδων, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» επ’ αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρι την διερεύνηση εκάστης υπόθεσης.
15.11    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ποσά από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που αντιστοιχούν σε τυχόν επιβαρύνσεις ή/και προμήθειες, επιβαλλόμενα τέλη και εν γένει κόστη, στα οποία έχει υποβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν καταστεί εκ των προτέρων γνωστά στον Παίκτη και δεν προσκρούουν στις κείμενες διατάξεις.
15.12    Μετά από αίτηση του Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα αποστέλλει σε αυτόν αναφορά κατάστασης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική του διεύθυνση, εντός ενός (1) μηνός και θα συμπεριλαμβάνει στην αναφορά αυτή το σύνολο των Συμμετοχών και των οικονομικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς και έως διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, καθώς και επαρκείς πληροφορίες, ώστε ο Παίκτης να μπορεί να αντιπαραβάλλει τα αιτούμενα στοιχεία με τα αντίστοιχα που ενδεχομένως τηρεί ο ίδιος.
15.13    Οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί που τελούν σε κατάσταση «Ανενεργός» και εξακολουθούν να έχουν πιστωτικό υπόλοιπο προστατεύονται από την παράνομη πρόσβαση σε αυτούς ή την παράνομη αφαίρεση ποσών.
15.14    Στην περίπτωση που στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, πιστωθούν εσφαλμένα κέρδη που ο Παίκτης δεν δικαιούται, τα ποσά αυτά ανήκουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και αφαιρούνται από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη, κατόπιν διόρθωσης της εσφαλμένης πίστωσης και λεπτομερούς ενημέρωσης του Παίκτη, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη από την πλευρά του. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού δεν επαρκεί για την αφαίρεση του χρηματικού ποσού που εσφαλμένα πιστώθηκε, ο Παίκτης εξακολουθεί να οφείλει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τη διαφορά και η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει, χωρίς να ειδοποιήσει τον Παίκτη, οιοδήποτε ποσό τυχόν πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και μέχρι του ποσού της διαφοράς, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος της, προκειμένου να αναζητήσει το υπολειπόμενο ποσό δικαστικώς ή/και εξωδίκως.
15.15    Ο Παίκτης μπορεί να αιτηθεί ανάληψη οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, υπό την προϋπόθεση παροχής όλων των αναγκαίων στοιχείων που ενδέχεται να ζητηθούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου οι σχετικές διαδικασίες να υλοποιηθούν σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.
15.16    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. φέρει την ευθύνη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και εγκυρότητας των συναλλαγών, κατά το μέρος που της αναλογεί και προς τούτο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό και με βάση την κοινή γνώση, πείρα και αντίληψη μέτρο, τεχνολογικής ή/και λειτουργικής, οργανωτικής, επιχειρησιακής φύσης, για τον έλεγχο τόσο των καταθέσεων όσο και των αναλήψεων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτών.
15.17    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί και να ακυρώσει τη συναλλαγή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτής, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της οποιαδήποτε στοιχεία που αιτιολογούν βασίμως την αμφισβήτηση της νομιμότητας και εγκυρότητάς της, ανεξαρτήτως εάν τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί από την ίδια ή περιέρχονται σε γνώση της από πρόσωπο με το οποίο νομίμως συνεργάζεται για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων ή από άλλον, κατά νόμο αρμόδιο φορέα ή αρχή.
15.18    Με την αποδοχή της Σύμβασης ο Παίκτης επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί σχετικά   για τους Όρους Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
15.19    Μετά την υποβολή αιτήματος ανάληψης από τον Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εκδίδει την σχετική εντολή πληρωμής εντός 72 ωρών, τηρουμένων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και των κείμενων διατάξεων. 

Άρθρο 16. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

16.1     Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια φορολογούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ν. 2691/2001 (Α’ 266) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια», όπως κάθε φορά ισχύει.
16.2     Τα καθαρά κέρδη των Παικτών, από τα Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δυόμιση τοις εκατό (2,5%) για κέρδη από 100,01 μέχρι 200 ευρώ, με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) για κέρδη από 200,01 μέχρι 500 ευρώ, με συντελεστή δέκα  τοις εκατό (10%) για κέρδη από 500,01 μέχρι 2.500 ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από 2.500,01 και πάνω.
16.3     Κατά την πίστωση κερδών στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη παρακρατείται άμεσα από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ο τυχόν φόρος που αναλογεί, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε Παίκτης για όλες τις Συμμετοχές που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.
16.4     Τα ποσά των κερδών ανά επιτυχία, μετά την αφαίρεση του φόρου που αναλογεί, πιστώνονται μετά την αποκοπή τους στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.

Άρθρο 17. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΡΔΩΝ

17.1     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. χορηγεί κατόπιν αιτήματος του Παίκτη, μία βεβαίωση κερδών προ φόρων για την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση, για το σύνολο των καθαρών κερδών που προέκυψαν με βάση το σύνολο της Παικτικής του Δραστηριότητας κατά την οικονομική χρήση αναφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Νομιμοποίησης Εσόδων, την Οδηγία 1/2023 (ΑΔΑ: ΨΞΒΦΙΜΛ-ΨΒΥ) της Ε.Ε.Ε.Π. και την Πολιτική Χορήγησης Βεβαιώσεων Κέρδους Ομίλου ΟΠΑΠ, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο: https://winningscertificates.opap.gr/ .
17.2     Η βεβαίωση κέρδους χορηγείται, αποκλειστικά, σε Παίκτες που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και αναγράφει τουλάχιστον:
17.2.1    Τα στοιχεία και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του Παίκτη.
17.2.2    Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του.
17.2.3    Το συνολικό ποσό που δαπάνησε ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
17.2.4    Το συνολικό ποσό των μικτών κερδών που αποδόθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
17.2.5    Το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε επί των κερδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
17.2.6    Το συνολικό ποσό των καθαρών κερδών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
17.3     Η βεβαίωση χορηγείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και κατόπιν της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων δέουσας επιμέλειας ανάλογα με τον κίνδυνο.
17.4    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εκδίδει, κατόπιν αιτήματος του Παίκτη, πιστοποιητικό κερδών με αποκλειστικό σκοπό την τεκμηρίωση της δήλωσης του Παίκτη κατά την έξοδό του από την Ελλάδα.
17.5    Το πιστοποιητικό κερδών επέχει θέση απόδειξης των καθαρών κερδών που πραγματοποιήθηκαν από τον Παίκτη κατά τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
17.6    Το πιστοποιητικό κερδών δεν αποτελεί τεκμήριο νόμιμης κατοχής από τον Παίκτη άλλων ρευστοποιήσιμων αγαθών που φέρει μαζί του κατά την έξοδό του από τη χώρα.
17.7    Το πιστοποιητικό κερδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορολογικούς σκοπούς, εφόσον γίνεται αποδεκτό από τις αρχές της χώρας προέλευσης.
17.8     Το πιστοποιητικό κερδών χορηγείται εφόσον:
17.8.1    Η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια καθώς και τα κέρδη που η ΟΠΑΠ Α.Ε. πιστοποιεί ότι αποκόμισε από τη Συμμετοχή αυτή, κατά την περίοδο αναφοράς, μπορούν να ταυτοποιηθούν ως προς τον Παίκτη και να επαληθευθούν με βάση τα στοιχεία που τηρούνται σε πληροφοριακό σύστημα διεξαγωγής, με ανάλυση ανά συναλλαγή και καταγραφή του ακριβούς χρόνου Συμμετοχής, των Παιγνίων στα οποία Συμμετείχε και των μέσων Συμμετοχής και πληρωμής, αναφορικά με τα κέρδη που πιστοποιούνται.
17.8.2    Έχουν πιστοποιηθεί και επαληθευτεί τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και κατόπιν της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων δέουσας επιμέλειας ανάλογα με τον κίνδυνο.
17.9     Το πιστοποιητικό κερδών αναγράφει τουλάχιστον:
17.9.1    Τα στοιχεία του Παίκτη και τον αριθμό του διαβατηρίου του.
17.9.2    Τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης του Παίκτη ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο ισοδύναμης ισχύος με βάση το δίκαιο της χώρας προέλευσης.
17.9.3    Το συνολικό ποσό που δαπάνησε ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.
17.9.4    Το συνολικό ποσό των μικτών κερδών που αποδόθηκαν, κατά την περίοδο αναφοράς.
17.9.5    Το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε επί των κερδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
17.9.6    Το συνολικό ποσό των καθαρών κερδών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
17.10    Η βεβαίωση και το πιστοποιητικό κερδών θα φέρουν μοναδικό κωδικό εγκυρότητας, ο οποίος κοινοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με την έκδοσή τους. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα είναι διαθέσιμος κατόπιν ορισμού από την Ε.Ε.Ε.Π. των σχετικών προδιαγραφών, λεπτομερειών και διαδικασιών αναφορικά με αυτόν.
17.11    Η βεβαίωση και το πιστοποιητικό κερδών θα φέρουν μοναδικό κωδικό εγκυρότητας, ο οποίος κοινοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με την έκδοσή τους.
17.12    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στον Παίκτη την έκδοση βεβαίωσης κέρδους ή πιστοποιητικού κερδών, όταν γνωρίζει ή έχει ενδείξεις, πληροφόρηση ή στοιχεία ότι διενεργήθηκε ή διενεργείται ή επιχειρείται να διενεργηθεί Ύποπτη ή Ασυνήθης συναλλαγή σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκαλύπτει στον Παίκτη τον λόγο άρνησης της χορήγησης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού κερδών.

Άρθρο 18. ΑΝΑΒΟΛΗ ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

18.1     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει πολιτική αναβολής κληρώσεων ή/και αναβολής ή/και ακύρωσης διαγωνισμών. Η πολική αναβολής κληρώσεων ή αναβολής ή/και ακύρωσης διαγωνισμών  είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε.
18.2     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξετάζει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ή πληροφορία περιέρχεται σε γνώση της και θίγει την ακεραιότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός γεγονότος.
18.3     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υποχρέωση να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή/και διαγωνισμών ή/και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών ή/και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό, στον Ειδικό Κανονισμό των Τυχερών Παιγνίων ή/και στους σχετικούς Οδηγούς Παιγνίου των Παιγνίων.
18.4     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει την πολιτική ακύρωσης, αντιμετωπίζοντας ομοειδείς ή παρόμοιες περιπτώσεις λαμβάνοντας τα ίδια ή ισοδύναμα μέτρα, έναντι όλων των Παικτών που προκύπτει ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αυτής.
18.5     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει κάθε απαραίτητη μέριμνα και μέτρο, ώστε η πολιτική ακύρωσης προσφοράς γεγονότων  ή/και διαγωνισμών ή/και αναστολής της διευθέτησης των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, να εφαρμόζεται εγκαίρως και πάντως εντός εύλογου χρόνου από την επέλευση των πραγματικών περιστατικών και τη γνώση των στοιχείων που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

Άρθρο 19. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

19.1     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137), η οποία είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο.
19.2     Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Παίκτη, καθώς και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς, τη διάρκεια της επεξεργασίας και τα δικαιώματα του Παίκτη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβάνεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
19.3     Με  τη Πολιτικής Προστασίας  Δεδομένων το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία τους σύμφωνα με τους εκεί όρους.
19.4     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον  ν. 4624/2019 (Α' 137), λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να περιορίζει τον κίνδυνο παράνομης ή αθέμιτης επεξεργασίας των δεδομένων και να μην καθίσταται δυνατή η αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και θα διασφαλίζει ότι η ίδια, οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία, καθώς επίσης και όσοι διατηρούν με αυτήν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι Συμμετέχουν στα Παίγνια ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη Συμμετοχή τους αυτή και δεν κοινοποιούν, για οποιονδήποτε λόγο, προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τους, χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη συναίνεση του Παίκτη, εκτός εάν η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα διατίθενται στο πλαίσιο υποχρεώσεων που ο Κάτοχος και όσοι διατηρούν με αυτόν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, υπέχουν κατά νόμο, καθώς και όταν τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την έγερση ή αντίκρουση αξιώσεων στο πλαίσιο δικαστικών διενέξεων και την προάσπιση του εννόμου συμφέροντος του Κατόχου ή τρίτων, εφόσον αυτό υπερισχύει των δικαιωμάτων του Παίκτη.
19.5     Όταν απαιτείται συγκατάθεση, ο Παίκτης ως υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή, ωστόσο η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
19.6     Ο Παίκτης ως υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά με κάθε τροποποίηση ή επέκταση των σκοπών της επεξεργασίας και των κατηγοριών των προς επεξεργασία δεδομένων.
19.7     Ο Παίκτης ως υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την ΟΠΑΠ Α.Ε., σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής του στον Ιστότοπο, έχουν αλλάξει, είτε προβαίνοντας ο ίδιος σε επικαιροποίηση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, είτε μέσω επικοινωνίας με την ΟΠΑΠ Α.Ε., τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
19.8     Η Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλος αρμόδιος δημόσιος φορέας ή αρχή, έχουν πρόσβαση και επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα, όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.
19.9     Ο Παίκτης ως υποκείμενο των δεδομένων οφείλει να αποδεχθεί και να δηλώσει ότι ενημερώθηκε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε., άλλως η Σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί.

Άρθρο 20. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

20.1     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί ο Παίκτης οφειλόμενη σε τεχνικά προβλήματα, όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστημάτων, γραμμών επικοινωνίας, τηλεφωνικών γραμμών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων [π.χ. αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ISP)] ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων.
20.2     Σε περίπτωση εκμετάλλευσης από τον Παίκτη τεχνικών προβλημάτων όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστημάτων, γραμμών επικοινωνίας, τηλεφωνικών γραμμών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων [π.χ. αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ISP)] ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων ή σε περίπτωση τέλεσης των ενεργειών που περιγράφονται στον όρο 8.1.7 της παρούσας Σύμβασης, ο Παίκτης υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή και τυχόν τρίτων που έλκουν δικαιώματα από την τελευταία, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
20.3     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι σωστές, ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα αυτών. Επιπλέον, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία και τη διατήρηση της ακεραιότητας των τεχνικών συστημάτων και των συστημάτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των συστημάτων του Παίκτη (ενδεικτικά ζημία που προκαλείται από ιούς που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του εξοπλισμού (Η/W ή κινητές συσκευές ) ή λογισμικού (S/W) του Παίκτη), καθώς και για την παράνομη πρόσβαση και χρήση του λογισμικού ή προσωπικών στοιχείων του Παίκτη (hacking) από τρίτους. Περαιτέρω, και παρά τις προσπάθειες που διενεργεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη διασφάλιση των δεδομένων των Παικτών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Παίκτης, σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο, ή σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της.
20.4     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων και από ατελή και ανακριβώς μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διορθώσει τα εμφανή λάθη κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων (π.χ. λάθη που σχετίζονται με την ταυτότητα των Παικτών, λάθος αναγραφόμενο αποτέλεσμα κ.λπ.).
20.5     H ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για κανενός είδους ζημία που προκαλείται από την τυχόν ακατάλληλη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τον ίδιο τον Παίκτη ή τρίτα πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα χρήσης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού.
20.6     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για την απώλεια κερδών που προκλήθηκε από τυχόν διακοπή των γεγονότων που περιέχονται στο δελτίο Συμμετοχής.
20.7     Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενο αυτού δεν αποτελεί ούτε σκοπεύει στην αίτηση, πρόσκληση ή παρακίνηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών Παιγνίων μέσω διαδικτύου ή την εγγραφή νέων Παικτών.
20.8     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι του Παίκτη για διαφυγόντα κέρδη του Παίκτη από τη Συμμετοχή ή μη σε Παίγνια.
20.9     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα θεωρηθεί ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της προς τον Παίκτη, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσής τους ούτε θα ευθύνεται για κανενός είδους ζημία ή απώλεια κερδών του Παίκτη, οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας και για όσο χρονικό διάστημα αυτά διαρκούν. Ως γεγονότα ανωτέρας βίας αναγνωρίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο πόλεμος, οι πανδημίες, οι ταραχές, οι θεομηνίες, οι πυρκαγιές, οι εκρήξεις, οι πράξεις δολιοφθοράς, οι εμπορικοί αποκλεισμοί, οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας, οι ανταπεργίες, καθώς και οι πράξεις ελληνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων αρχών με αποφασιστικές εξουσίες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως συνέπεια την αδυναμία αυτή.

Άρθρο 21. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

21.1     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει συστήσει και λειτουργεί ειδική μονάδα εξυπηρέτησης πελατών και διατηρεί, σε διαρκή βάση στον Ιστότοπο, ειδικό χώρο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs), μέσω του οποίου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις Διοργάνωσης, Διεξαγωγής και Συμμετοχής στα Παίγνια. 
21.2     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξυπηρετεί τον Παίκτη και απαντά σε αιτήματα, απορίες και ερωτήσεις, έγκαιρα και έγκυρα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίκτη σε κάθε περίπτωση που η συνομιλία με τη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών ηχογραφείται, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που την επικοινωνία ακολουθεί αξιολόγηση της εξυπηρέτησης από τον ίδιο τον Παίκτη, με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Άρθρο 22. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ

22.1     Η επικοινωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Παίκτη και η εν γένει ενημέρωση του τελευταίου πραγματοποιείται μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του ή με ειδοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο Παίκτης, ήδη κατά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού και, εφόσον αυτά έχουν αλλάξει, στην εκάστοτε τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί από τον Παίκτη.
22.2     Η ενημέρωση/ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία μετάδοσης.
22.3     Για τους σκοπούς της Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία. 
22.4     Δεν επιτρέπεται η συντρέχουσα χρήση περισσότερων της μίας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Παίκτη είτε για λόγους Συμμετοχής είτε για λόγους ενημέρωσης/ειδοποίησης.
22.5     Προκειμένου η ΟΠΑΠ Α.Ε. να αποστείλει νόμιμα υλικό εμπορικής επικοινωνίας στον Παίκτη, αυτός πρέπει προηγουμένως να έχει αποδεχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο τη δυνατότητα αποστολής τέτοιου υλικού με διαδικασία χωριστή από αυτήν που προβλέπεται για την αποδοχή της Σύμβασης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα προβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αξιοποίηση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Παίκτη για λόγους εμπορικής επικοινωνίας προς τον Παίκτη, χωρίς τη συγκατάθεσή του.
22.6     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να διακόψει οποτεδήποτε την αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας, αίροντας τη συγκατάθεσή του.
22.7     Για τους σκοπούς της Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.
22.8     Το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη Διεξαγωγή των Παιγνίων βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 23. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

23.1     Ο Παίκτης έχει δικαίωμα να υποβάλει οποιαδήποτε καταγγελία, παράπονο, διαφωνία, για θέματα ή συμβάντα που αφορούν στα διεξαγόμενα από αυτήν Παίγνια ή/και στις σχετικές με αυτά συναλλαγές και προς τούτο, η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαθέτει συγκεκριμένο πρότυπο έντυπο στον Ιστότοπο, το οποίο ο Παίκτης μπορεί να συμπληρώσει και υποβάλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@opap.gr, το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.
23.2     Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του Παίκτη και ειδικότερα:
23.2.1    Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.
23.2.2    Ημερομηνία γέννησης.
23.2.3    Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.
23.2.4    Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.
23.2.5    Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) ή/και διεύθυνση και επιθυμητό τρόπο αποστολής της απάντησης.
23.3     Η καταγγελία συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοποίηση του Παίκτη, διαφορετικά δεν θα εξετάζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.
23.4     Η καταγγελία πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα συμβάντα, τον χρόνο τέλεσης αυτών και τους λόγους που επικαλείται ο Παίκτης και να περιλαμβάνει τυχόν στοιχεία που ο Παίκτης διαθέτει και τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του κατά την κρίση του.
23.5     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη νόμιμη και έγκαιρη επίλυση των θεμάτων στα οποία αυτή αφορά και ενημερώνει τον Παίκτη για τη θέση της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της καταγγελίας.
23.6     Σε περίπτωση που η απάντηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ικανοποιεί τον Παίκτη, αυτός δύναται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., να αιτηθεί την εξέταση της καταγγελίας του από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση εξέτασης από την Ε.Ε.Ε.Π., κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον Παίκτη και στην ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία διαβιβάζει, αμελλητί, την απάντηση και τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.
23.7     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό.
23.8     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν γνωστοποιεί στον Παίκτη στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση τήρησης του απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις.
23.9     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί αρχείο με τις καταγγελίες των Παικτών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Άρθρο 24. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

24.1     Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών Παιγνίων, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα και οι απεικονίσεις προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι αποτελούν ιδιοκτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των συνεργατών της ή τρίτων μερών από τα οποία έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης η ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο Παίκτης δεν αποκτά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη χρήση του Ιστοτόπου ή/και την παροχή των προσφερομένων μέσω αυτού υπηρεσιών Παιγνίων.
24.2     Με την αποδοχή της Σύμβασης ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει πως τα ως άνω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των συνεργατών της ή τρίτων μερών από τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης.
24.3     Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να αναπαράγει, μετατρέπει, αποθηκεύει, αντιγράφει, αναδημοσιεύει, φορτώνει, αναρτά, μεταδίδει ή διανέμει με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, τα ως άνω στοιχεία καθώς και να τα συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού, των στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη, συναίνεση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
24.4     Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση των παραπάνω στοιχείων, του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του από οποιονδήποτε, πλην της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των συνεργατών της.

Άρθρο 25. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

25.1     Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτήν, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια αναγκαστικής εκτέλεσης ή λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
25.2     Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με τη Σύμβαση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Παίκτης οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, αφού προηγουμένως θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για φιλική διευθέτηση.
25.3     Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Παίκτης θα απευθύνονται σε έναν από τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που είναι καταχωρισμένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται βάσει των διατάξεων της με αριθμό 70330 οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει, αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για διευθέτηση.
25.4     Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να απαγορεύσει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και τον Παίκτη τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς ή την απεύθυνσή τους στους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), εφόσον από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη διευθέτηση/επίλυση αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στους όρους της Σύμβασης.
25.5     Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται δεν αναιρεί το δικαίωμα είτε της ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε του Παίκτη να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια για την προστασία των δικαιωμάτων τους, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.
25.6     Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Παίκτη δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 26. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

26.1    Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Παίκτης συνομολογούν και αποδέχονται ότι οι εντολές, στοιχεία και συναλλαγές που διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου καταγράφονται αυτοματοποιημένα σε αρχείο και επέχουν θέση πλήρους απόδειξης ως προς τον χρόνο καταχώρισης και το περιεχόμενό τους. Επίσης, ότι η αποθήκευση της Συμμετοχής του Παίκτη στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. συνιστά πλήρη απόδειξη για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της Παικτικής Δραστηριότητας.
26.2     Τα καταχωρισμένα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία αυτής, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.
26.3     Σε περίπτωση εσφαλμένης εντολής μεταφοράς χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ο Παίκτης παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να ζητήσει την ακύρωση της αίτησης ή της εντολής, ή και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.
 

Άρθρο 27. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

27.1 Ο Παίκτης απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή/και υποχρέωση απορρέει από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο.

Άρθρο 28 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

28.1    Η παρούσα Σύμβαση διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες της δυνάμει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, του άρθρου 184 του ν. 4972/2022 και της Σύμβασης Παραχώρησης και ο Παίκτης προβαίνει σε νόμιμη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας και τις κείμενες διατάξεις.
28.2     Η παρούσα δύναται να καταγγελθεί εγγράφως και χωρίς προειδοποίηση είτε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε από τον Παίκτη οποιαδήποτε στιγμή.
28.3     Η καταγγελία της Σύμβασης λαμβάνει χώρα είτε με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον Ιστότοπο και την οποία ο Παίκτης δύναται να συμπληρώσει και υποβάλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@opap.gr είτε με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από την ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας και τις κείμενες διατάξεις.
28.4     Η καταγγελία κοινοποιείται απαραιτήτως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και συνεπάγεται, από την ημερομηνία κοινοποίησής της, τη λύση της Σύμβασης και το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα.

Άρθρο 29. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

29.1     Οι Όροι της παρούσας Σύμβασης, καθώς και οι εταιρικές πολιτικές και τα κείμενα στα οποία παραπέμπουν, συνιστούν πλήρη συμφωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Παίκτη σχετικά με τα θέματα που η Σύμβαση και οι πολιτικές αυτές ρυθμίζουν.
29.2     Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε Όρου της παρούσας που έρχεται σε αντίθεση με αυτές.
29.3     Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Όρος της παρούσας κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η ισχύς των υπόλοιπων Όρων.
29.4     Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δικαιούται, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π., να αναπροσαρμόζει Όρο της παρούσας, που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, κατά το δυνατόν, το περιεχόμενό του.
29.5     Σε περίπτωση που ο Παίκτης αντιμετωπίζει προβλήματα από την υπέρμετρη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια δύναται να καλέσει στη τηλεφωνική γραμμή 1114 που έχει δημιουργήσει ο όμιλος ΟΠΑΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00. Επίσης υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης παρέχονται και μέσω αποστολής email στη διεύθυνση 1114a@kethea-alfa.gr 
29.6     Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι Λεωφόρος Αθηνών 112, Αθήνα. Τ.Κ. 10442 Αθήνα, Αριθμός Γ.Ε.Μ.H: 3823201000, www.opap.gr, και ο Παίκτης μπορεί να ενημερωθεί για οποιαδήποτε πληροφορία, αποτελέσματα κληρώσεων ή υποβολή καταγγελιών καλώντας στους τηλεφωνικούς αριθμούς (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο 210 5798888 (από κινητό). 

Παίξτε με ασφάλεια. Παίξτε με ασφάλεια. Παίξτε υπεύθυνα.
Το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι κεντρικό στην αποστολή του ΟΠΑΠ. Δεσμευόμαστε να κάνουμε τα παιχνίδια και τα στοιχήματα ασφαλέστερα για όλους τους ανθρώπους.